Visualisering av byggnaden med en påbyggnad.
Visualisering av föreslagen påbyggnad och hur den skulle kunna upplevas från Valhallavägen. (Källa: AX Arkitekter)
Projekt Planerat

Fler bostäder på Östermalm

Östermalm

Fler nya bostäder kan byggas inom fastigheten Storken 13 som ligger i hörnet Sibyllegatan/Valhallavägen.

Projektfakta

Planförslaget innebär att en påbyggnad i en våning möjliggörs på befintlig byggnad. Detaljplanens bestämmelser har reglerats på så sätt att påbyggnadens volym ska underordna sig intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ett sätt som inte riskerar att skada riksintresset för Stockholms innerstad.

Detaljplanen har även för avsikt att bekräfta befintlig utformning, vilken idag är planstridig vad gäller byggnadshöjd samt underbyggnad. Utöver det kommer detaljplanen möjliggöra för uppförande av komplementbyggnader på fastighetens innergård. Påbyggnaden bedöms ge ett tillskott av upp till totalt tre lägenheter.

Tidplan

  • Start-PM: februari 2021
  • Samråd: 21 december 2021 - 14 februari 2022
  • Granskning: 5 april – 9 maj 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 4 2023

Bilder

Flygvys bild som visar den föreslagna påbyggnaden i fonden. (Källa: Ax Arkitekter)
Flygvy med den föreslagna påbyggnaden i fonden. (Källa: Ax Arkitekter)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hajir Latifi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad