Hamn med båtar. Bostadshus, bro och grönområde. Illustration.
Illustration: Aaro Designsystem
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Södra Värtahamnen

Gärdet

Södra Värtahamnen är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

Bilder

Hamn med båtar. Bostadshus och grönområde. Flygfoto.
Flygbild över Värtahamnen, maj 2023. Utbyggnad av Saltpiren pågår. Foto: Lennart Johansson
Par som går och håller i hand på gångväg. Barn som spelar basket på en skolgård. Träd, gräs och hus. Illustration.
Så här kan den nya entrén till Värtahamnen komma att se ut när man kommer från Gärdets t-banestation och går ner genom Finlandsparken. Bild: AIX Arkitekter
Hus med massa glas vid en pir. Träd planterade utanför. Illustration.
Pirhuset, vy från söder. Bild: AIX+dps AB för Bonnier fastigheter AB.
Park med gräsmattor, träd, pergola, gångvägar. Människor i rörelse. Illustration.
Stadsdelspark i Södra Värtahamnen. Bild: Nyréns Arkitektkontor

I Södra Värtahamnen planeras för 1 500 lägenheter, 20 förskoleavdelningar, 155 000 kvadratmeter lokaler med 10 000 arbetsplatser, 600 meter ny kajpromenad och 10 000 kvadratmeter nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor, handel, förskolor och parker att samsas med hamnverksamheten. Eventuellt kommer en F-6 skola med tillhörande gymnastikskola uppföras i området. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger.

Södra Värtahamnen byggs ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät struktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna inryms lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Bottenvåningarna anpassas för verksamheter av olika slag.

 

Bilder

Park med träd, gräsmattor, gångvägar och ytor för aktiviteter. Illustration.
Stadsdelspark i Södra Värtahamnen. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Ett hus med mycket fönster vid piren. Planterade träd, par som kramas och människor i rörelse. Illustration.
Pirhuset, vy Saltpiren och Saltkajen. Bild: AIX + dps AB för Bonnier Fastigheter AB
Hus med stora fönster och planterade träd på taket. Illustration.
Kvarteret Hangö, vy från nordöst mot huvudentrén. Bild: LINK Arkitekter för Bonnier fastigheter AB.
Kvarter med hus, planterade träd och gata med parkerade bilar. Människor i rörelse. Illustration.
Kvarteret Neapel. Vy från Hangövägen. Bild: Brunnberg & Forshed för NIAM.

Nominerades till Sveriges Arkitekters Planpris

Planarbetet i Södra Värtahamnen nominerades hösten 2016 till Sveriges Arkitekters Planpris tillsammans med Frihamnen i Göteborg, Innerstaden i Karlshamn, Vallastaden i Linköping och Östra Sala Backe i Uppsala.

Södra Värtahamnen består av tre detaljplaner och detaljplanen för den norra delen av området, Södra Värtan norra, vann laga kraft i februari 2022. Byggstart skedde under 2022.

Bilder

Vita byggnade och byggnad med stora fönster vid vattnet. Illustration.
Kvarteret Neapel, vy från Hamnbassängen. Bild: Brunnberg & Forshed för NIAM.
Tegelbyggnad med balkonger, planteringar och människor som är i rörelse och cyklar. Illustration.
Midroc kommer att bygga ett bostadshus med fasad av tegel med inspiration från områdets historia som hamnområde. Bild: White arkitekter för Midroc Property Development
Katt och kvinna som sitter på trapporna framför bostadshusen. Illustration.
Arkitekterna arbetar aktivt för att få till ett bra möte mellan den offentliga gatan och de privata bostäderna. Bild: Joliark för HSB Bostad
Människor som promenerar, fiskar och sitter ned på kajen. Illustration.
Kaj vid Södra Värtahamnen. Illustration: AIX Arkitekter

Frågor och svar

I Södra Värtahamnen planeras för upp till cirka 1 500 bostäder, 20 förskoleavdelningar, 155 000 kvadratmeter lokaler med 10 000 arbetsplatser, 600 meter ny kajpromenad och 10 000 kvadratmeter nya parker och torg. I det fortsatta utredningsarbetet ska det prövas om möjligheten till att uppföra en F-6 skola alternativt en F-9 skola med tillhörande gymnastiksal. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger.

Utbyggnaden av Södra Värtahamnen är uppdelat i tre utbyggnadsetapper; norra delen, södra delen och områdets mellersta delar. Förberedande markarbeten påbörjades för områdets norra del under 2020. Ledningsarbeten på Hangövägen och Andra Bassängvägen, påverkar framkomligheten längs dessa gator vilket medför omledning av trafik i området.

Utbyggnaden av Saltpiren påbörjades under december 2022. 

Under utbyggnadstiden kommer buller förekomma i området från bland annat bygg- och godstrafik, sprängarbeten samt olika typer av genomförandearbeten.

Hamnverksamheten koncentreras till den nya Värtapiren och Frihamnspiren då ytor för exploatering frigjorts i Södra Värtahamnen. En del av projektets målsättning är att ge hamnen goda förutsättningar för att bibehålla och utveckla sin verksamhet. Färjetrafiken kommer därmed inte påverkas av utbyggnaden i Södra Värtahamnen.

Planeringen av Södra Värtahamnen möjliggör spårvägstrafik och busstrafik till och från området. Om Södra Värtahamnen kommer att kollektivtrafikförsörjas av spårväg och var spårvägens hållplats i så fall kommer att placeras längst Södra Hamnvägen är i dagsläget inte klarlagt.

Norra Djurgårdsstaden är utpekat som ett av stadens profilområden för hållbarhet, vilket innebär att stadsdelen ska vara ett föredöme i hållbar stadsutveckling, där boende och verksamma ska inbjudas till ett miljömedvetet levnadssätt.

Ett flertal olika strategier har definierats där det ställs höga hållbarhetsmål för bland annat: energi, transporter, vatten- och avlopp, återvinning och inomhus- och utomhusmiljö.

Det har ställts hållbarhetskrav på byggaktörerna i Södra Värtahamnen. Dessa utgår från stadens "Program för hållbar stadsutveckling" som verkar under hela Norra Djurgårdsstadens projektperiod. Specifika hållbarhetskrav har framtagits för varje utbyggnadsetapp i ett handlingsprogram.

Kraven som ställs på byggaktörerna ska redovisas på webbsidan Hållbarhetsportalen och följas upp i olika skeden under hela plan- och byggprocessen. Uppföljning av kraven redovisas årligen i hållbarhetsredovisningen, vilket redogör för hur långt samtliga byggaktörer som verkar i Norra Djurgårdsstaden kommit för att uppnå de ställda hållbarhetskraven.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projekt i Värtahamnen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad