Värtahamnen

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 1 700 bostäder och cirka 20 000 arbetsplatser. Värtahamnen består av Södra Värtahamnen, Valparaiso och Värtapiren.

Den 17 december 2009 tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtahamnen. 80 procent av ytan som kommer till genom utbyggnaden av Värtapiren ska användas för stadens exploatering i dessa två områden.

I Värtahamnen färdigställdes Värtapiren med ny terminal år 2016. Södra Kajen färdigställdes under år 2019 och byggnation av Hamnpirsvägen blev klar under 2020. Området Södra Värtahamnen består av tre detaljplaner och detaljplanen för den norra delen vann laga kraft 2022. För det resterande området av Södra Värtahamnen förväntas byggstart ske tidigast år 2027.

Projekt i Värtahamnen

Pågående arbeten

Tidsplan och byggaktörer

 

3. Hamnpåfarten, 2016–2026
3a. Färdigställd: 2016
3b. Byggstart: preliminärt 2026

4. Hamnpirsvägen, 2018–2020
Byggstart: 2018 
Färdigställd: våren 2020 

5. Valparaiso, 2029–
Byggstart infrastruktur: tidigast 2029
Byggstart byggnader: tidigast 2030 
Inflyttning: tidigast 2033
Kontor och handel: cirka 130 000 kvm 
Bostäder: cirka 200

6. Södra Värtan, norra delen, 2022–
Byggstart: 2022 
Inflyttning: 2025
Kontor och handel: cirka 110 000 kvm 

7. Södra Värtan, mellandelen, 2027–
Byggstart: tidigast 2027
Inflyttning: tidigast 2029
Bostäder: cirka 750
Kontor och handel: cirka 6 000 kvm

Markanvisade byggaktörer: 
Niam
Bonnier Fastigheter

8. Södra Värtan, södra delen, 2028–
Byggstart: tidigast 2028
Inflyttning: tidigast 2036
Bostäder: cirka 500 
Kontor och handel: cirka 20 800 kvm

Markanvisade byggaktörer: 
Borätt, bostäder 
CA Fastigheter, bostäder 
Erik Wallin, bostäder 
HSB Bostad, bostäder 
Mannersons, bostäder
Granitor, bostäder 
Seniorgården, bostäder 
TB-Gruppen, bostäder 
Nordr, bostäder 
Wallenstam, bostäder 
Wallfast, bostäder
Wallfast, kontor och hotell 
Curahill, förskola

 

Frågor och svar

Södra Värtahamnens detaljplan har sedan samrådet delats in i tre etapper. Norra, södra och mellersta. Detaljplanen för den norra delen vann laga kraft i februari 2022 och utbyggnad pågår.

Den södra och den mellersta detaljplanen är beroende av att en bangård, Värtans östra bangård, ska läggas ned. Valparaiso är även delvis beroende av att Värtans östra bangård läggs ned. Trafikverket har i september 2022 fattat ett nedläggningsbeslut för Värtans östra bangård. Nedläggningen villkoras av att Värtans västra bangård byggs om, bland annat med ett extra spår, samt att nya uppställningsspår byggs ut i Lunda längs Mälarbanan. För att bygga om Värtans västra bangård samt uppställningsspår i Lunda behöver järnvägsplaner tas fram. Arbete med järnvägsplaner ska bedrivas av Trafikverket i nära samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanen för den södra delen beräknas antas tidigast 2027. Mellersta delen förväntas antas ett till två år efter den södra delen.

För etappen Valparaiso tog exploateringsnämnden i maj 2022 beslut om att teckna markanvisningsavtal med Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB som ankarbyggaktör. Tillsammans med staden ska de utveckla området.

Staden planerar för en stadsdel med blandat innehåll och funktioner. Det gör vi dels för att möjliggöra fler bostäder i stadens centrala delar, dels för att skapa en levande stadsdel med både bostäder, arbetsplatser och verksamheter som är befolkad under dygnets alla timmar.

Stadens långsiktiga bostadsmål är att 140 000 bostäder ska uppföras fram till år 2030. Norra Djurgårdsstaden planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Bostäder som planeras i Värtahamnen kommer främst representeras av bostadsrätter. Andelen hyresrätter uppgår till cirka 10 % för de bostäder som är markanvisade i området Södra Värtahamnen.

För de resterande mellersta delarna som ännu inte är markanvisade i Södra Värtahamnen planeras andelen hyresrätter uppgå till cirka 20 %, men detta kan ändras då planinnehållet för området ännu inte är fastställt.

Fem förskolor med 4 avdelningar, det vill säga totalt cirka 20 avdelningar, ska uppföras inom detaljplaneområdet. Till varje förskola ska det finnas en förskolegård som med fördel kan samutnyttjas med boende.

Detaljplanerna ger vidare möjlighet att inrätta lokaler för centrumändamål i alla bottenvåningar och ställer krav på detta i utpekade lägen längs med huvudgator och stråk samt i korsningar.

I det fortsatta detaljplanearbetet ska det prövas om det kan inrymmas en F-6 skola alternativt en F-9 skola i området med tillhörande gymnastiksal. Skolan planeras uppföras inom Södra Värtahamnens mellersta del och lokalisering är i nuläget inte bestämt.

Buss 76 går redan idag till området och Gärdets tunnelbanestation ligger inte långt borta.

När befolkningen i området ökar kommer busstrafiken att anpassas. Det finns också planer för eventuell spårtrafik. Utbyggnaden av spårvägstrafik till Värtahamnen och placering av spårvägsstationer på Södra Hamnvägen är i dagsläget inte klarlagt.

Idag finns parkering som tillgodoser behovet för de som arbetar eller besöker Värtahamnen. Parkeringen kommer successivt att försvinna i takt med att ny bebyggelse uppförs och ersätts med en parkeringsanläggning under jord.

Inom Värtahamnen planeras vistelsegator att byggas som främjar gång och cykel, framför bil. För att möjliggöra detta togs en ursprunglig lösning, med sammankopplade garage under kvarteren, fram. Nu utreds om man istället kan använda ett bergrum som ligger långt ner under Värtahamnen för att inrymma en stor gemensam parkering. En sådan lösning skulle både underlätta utbyggnaden av området och möjligtvis även vara mer kostnadseffektiv.

Inom södra delen och delar av mellandelen i Södra Värtahamnen är det planerat för totalt 1 600 meter så kallade vistelsegator, som är utformade för att främja grönska och gång- och cykeltrafik framför motortrafik.

Utgångspunkten för vistelsegator är att de ska vara dubbelriktade men de kan också vara utformade så att möten mellan bilar kan ske på enstaka platser. Antalet målpunkter för bilar minimeras för att minska biltrafiken. Det är möjligt att angöra samtliga entréer, men inga parkeringsplatser är planerade utmed dessa gator.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad