Bild över Kumlet 23.
Projekt Planerat

Gårdshus med nya bostäder utmed Skeppargatan

Östermalm

Detaljplanens ska pröva möjligheten att uppföra ett gårdshus med bostäder inom fastigheten Kumlet 23, utmed Skeppargatan på Östermalm.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett gårdshus med bostäder inom fastigheten Kumlet 23. Gällande detaljplan är från 1938 och medger inte bebyggelse på innergården.

Planförslaget möjliggör 19 nya bostäder i ett mycket centralt och attraktivt läge. Förslaget överensstämmer väl med stadens mål att förtäta i befintliga bebyggda miljöer. Liksom befintliga lägenheter i fastigheten så avses de nya bostäderna upplåtas med hyresrätt.

Placering och utformning av föreslagen gårdsbebyggelse kommer att studeras för att uppnå god anpassning och minimera negativ påverkan.

Tidplan

  • Samråd: 25 januari-8 mars 2022
  • Redovisning av samråd: maj 2022
  • Granskning: juni 2022
  • Antagande: september 2022

Byggaktör

Olov Lindgren AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad