Befintliga hus och nya gårdshuset på innergården. På innergården finns odlingslådor, träd, gräsmattor, bord med stolar och människor, illustration.
Vy från gården mot nordost med det nya gårdshuset och den nyanlagda trädgården (Vardag arkitekter 2023).
Projekt Planerat

Gårdshus med nya bostäder utmed Skeppargatan

Östermalm

Detaljplanens ska pröva möjligheten att uppföra ett gårdshus med bostäder inom fastigheten Kumlet 23, utmed Skeppargatan på Östermalm.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 17 maj–24 juni 2023.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ett gårdshus med bostäder inom fastigheten Kumlet 23. Gällande detaljplan är från 1938 och medger inte bebyggelse på innergården.

Planförslaget möjliggör cirka 11 nya bostäder i ett mycket centralt och attraktivt läge. Förslaget överensstämmer väl med stadens mål att förtäta i befintliga bebyggda miljöer. Liksom befintliga lägenheter i fastigheten så avses de nya bostäderna upplåtas med hyresrätt.

Placering och utformning av föreslagen gårdsbebyggelse kommer att studeras för att uppnå god anpassning och minimera negativ påverkan.

Tidplan

  • Samråd: 25 januari-8 mars 2022
  • Granskning: 17 maj – 24 juni 2023
  • Antagande: 28 september 2023

Byggaktör

Olov Lindgren AB

Bilder

Vy från ovan med befintliga hus och det nya gårdshuset, illustration.
Illustration: Vy från ovan med nytt gårdshus och med det befintliga gathuset. (Vardag arkitekter 2023).
Gårdsbyggnad, illustration.
Illustration: Gårdsbyggnad i färgskala, vitt, gult, orange och brunt.
Bild över Kumlet 23.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad