Projekt Planerat

Gasverket Östra

Hjorthagen

Detaljplanen omfattar del av Gasverket och innehåller bostäder och centrum- och kontorsändamål.

Projektfakta

Planområdet omfattar den östra delen av Gasverksområdet och består idag av åtta befintliga byggnader samt spaltgasverket. Detaljplanen möjliggör ny användning i de befintliga byggnaderna; centrum- och kontorsändamål anpassat till kulturhistoriska värden. I hus 26/24/25 samt i hus 21 möjliggörs även för bostäder i de övre våningsplanen.

Nya byggnader för centrum- och kontorsändamål samt bostäder möjliggörs längs bergskanten, på platsen där spaltgasverket idag ligger samt inom fotavtrycket för hus 15/16. Totalt möjliggörs för cirka 300 lägenheter inom planområdet varav cirka 25 i befintliga byggnader, cirka 30 500 kvadratmeter BTA för centrum- och kontorsändamål möjliggörs varav cirka 11 500 i befintliga byggnader.

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa ett skydd och långsiktigt bevarande av berörda delar av Gasverksområdet. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en markanvändning inom Gasverket Östra som säkerställer en långsiktig fortlevnad av hela Gasverksområdet i enlighet med den vision som formulerats för området.

Mer information finns i planbeskrivningen i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten.

Samråd genomfördes 11 juni – 3 september 2019. Detaljplanen revideras nu.

Planerad byggstart sker tidigast 2022. 

Kartillustration med husnummer markerade.
Illustrationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse. Illustration: Exploateringskontoret

Bildgalleri

Ljust hus i fyra våningar. Rött tegelhus i bakgrunden.
Torget i Gasverket. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Illustration med röda tegelbyggnader. Personer går på gatan framför.
Vy från Bobergsgatan och Terminalgatan. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Tre röda flervåningshus. Gata i förgrunden.
Vy från Gasverksvägen. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Röd träbyggnad till vänster. Till höger trevåningsbyggnad med stora fönster.
Södra Gränden. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Gata med flera gröna träd. I bakgrunden bebyggelse.
Vy från Kolkajen. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Uthyrning lokaler

För frågor om att hyra lokaler i Gasverket, kontakta CA Fastigheter

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad