dcsimg
Projekt Planerat

Gasverket Östra

Hjorthagen

Detaljplanen omfattar del av Gasverket och innehåller bostäder och centrum- och kontorsändamål.

Projektfakta

Vad?

Planområdet utgör den östra delen av Gasverksområdet och består idag av åtta befintliga byggnader samt spaltgasverket.

Detaljplanen möjliggör ny användning i de befintliga byggnaderna; centrum- och kontorsändamål anpassat till kulturhistoriska värden. I hus 26/24/25 samt i hus 21 möjliggörs även för bostäder i de övre våningsplanen.

Nya byggnader för centrum- och kontorsändamål samt bostäder möjliggörs längs bergskanten, på platsen där spaltgasverket idag ligger samt inom fotavtrycket för hus 15/16. Totalt möjliggörs för cirka 300 lägenheter inom planområdet varav cirka 25 i befintliga byggnader, cirka 30 500 kvm BTA för centrum- och kontorsändamål möjliggörs varav cirka 11 500 i befintliga byggnader.
Mer information finns i planbeskrivningen i Bygg- och plantjänsten.

Varför?

Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa ett skydd och långsiktigt bevarande av berörda delar av Gasverksområdet. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en markanvändning inom Gasverket Östra som säkerställer en långsiktig fortlevnad av hela Gasverksområdet i enlighet med den vision som formulerats för området.

När?

Samråd pågick mellan den 11 juni till den 3 september 2019 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 22 augusti i Hus 14, Tegelslingan i Gasverksområdet.

Planerad byggstart 2020 med inflyttning 2023-2025.

Illustrationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse. Illustration: Exploateringskontoret

Bildgalleri

Torget i Gasverket. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Vy från Bobergsgatan och Terminalgatan. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Vy från Gasverksvägen. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Södra Gränden. Illustration: Tham Videgård Arkitekter
Vy från Kolkajen. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad