• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, förskolor och handel i Kolkajen

Hjorthagen

Inom Kolkajen planeras 1 250 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 7 000 kvadratmeter lokaler för handel, kultur och centrumfunktioner samt parker, torg, kajer och ett allmänt bad.

Avgränsningssamråd 25 maj–22 juni

Under samrådsperioden kan du lämna synpunkter.

Stockholms stad planerar att utveckla området Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden. Utvecklingen innebär att kajlinjen flyttas ut och stadsdelen växer ut i Lilla Värtan genom utfyllnad och konstruktioner i vattenområde. Innan konstruktioner kan göras i vattenområde behöver muddring och övertäckning genomföras. Muddermassor kommer att behandlas för återanvändning eller dumpning i vattnet.

Ett avgränsningssamråd genomförs mellan den 25 maj-22 juni 2024 för att diskutera projektet och tillstånd till muddring och övertäckning i vattnet samt dumpning av muddermassor. Samrådsunderlaget beskriver projektets förutsättningar, lokalisering, utformning, konsekvenser och genomförandebeskrivning. Den som vill lämna synpunkter på projektet har möjlighet att göra det. Tidigare lämnade synpunkter kommer att beaktas och behöver därför inte inges igen.

Samrådshandling

Läsanvisningar för samrådsunderlaget, kapitel:

Kapitel 1 & 2

Handlingen inleds med administrativa uppgifter, en redogörelse av bakgrund och syftet med den planerade vattenverksamheten samt en övergripande beskrivning av de planerade arbetena.

Kapitel 3

I kapitlet redogörs för av de formella krav som styr samråds- och tillståndsprocessen. Avsnitt 3.2 Bedömd samrådskrets avseende enskilda som berörs särskilt har reviderats i förhållande till föregående samrådshandling. Information om bedömning av särskilt berörda i anslutning till de tillkommande dumpningsplatserna har tillagts.

Kapitel 4

I kapitlet ges en övergripande beskrivning av den planerade hanteringen av de muddermassor som avses överlåtas till Stockholm Parkering AB.

Kapitel 5

I kapitlet redogörs för fastighetsförhållanden inom de fastigheter som bedöms beröras av den planerade verksamheten. Avsnittet har reviderats i förhållande till föregående samrådshandling och information gällande fastighetsför­hållanden för de tillkommande dumpningsplatserna har tillagts.

Kapitel 6

I kapitlet beskrivs den planerade vattenverksamheten, inklusive de åtgärder och tekniker som planeras att användas. Konstruktioner som planeras att uppföras och hanteringen av de massor/sediment som uppkommer i och med de planerade åtgärderna beskrivs. Avsnitt 6.6 Hantering av muddermassor har reviderats i förhållande till föregående samrådshandling med avseende på de alternativa utredningsplatserna för dumpning som Staden vill samråda om.

Kapitel 7 & 8

I kapitlet beskrivs de områdesförutsättningar som råder inom planerat verksamhets­område samt de vattenområden som är under utredning som dumpningsplatser. Kapitel 8 Områdesförutsättningar vid utredningsområden för dumpning har reviderats i förhållande till föregående samrådshandling och information för tillkommande dumpningsområden har tillagts.

Kapitel 9

I kapitlet redogörs för den preliminära huvudsakliga bedömda miljöpåverkan till följd av den planerade verksamheten. Kapitlet delas upp mellan påverkan i byggskede och driftskede. Avsnitt 9.2 Byggskede – dumpning och 9.4 Driftskede – dumpning har reviderats i förhållande till föregående samrådshandling genom de dumpningsområden som tillagts.

Kapitel 10

I kapitlet redogörs översiktligt för de kontroller som kan komma att bli tillämpliga.

Kapitel 11

I kapitlet beskrivs de verksamhetskoder som Stockholms stad bedömer är tillämpliga på den planerade verksamheten. Kapitlet är nytt i förhållande till föregående samrådshandling, men verksamhetskoderna ingick i det tidigare kompletterande samrådet. Ingen ny information har tillkommit.

Kapitel 12

Det sista kapitlet redogör för de referenser som nyttjats i arbetet med framtagandet av samråds­underlaget.

Välkommen med era synpunkter 

Välkommen att lämna era skriftliga synpunkter senast den 22 juni 2024 till petra.lindeborg@sweco.se.

 

Etappen ligger utmed Husarviken och Lilla Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras 1 250 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 7000 kvadratmeter lokaler för handel, kultur och centrumfunktioner samt parker, torg, kajer och ett allmänt bad. Här möter Gasverket vattnet. En utbyggnad i vattnet möjliggör fler lägenheter i vattennära läge. Längs kajer och bryggor skapas attraktiva platser för vistelse och bad i soliga lägen. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Lilla Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på.

Bilder

Tidsplan

  • Granskning: 21 juni – 29 augusti 2023
  • Antagande: Kvartal 2 2025
  • Laga kraft: Kvartal 3 2025
  • Byggstart: 2029

Detaljplanen bedöms kunna antas först andra kvartalet 2025. Detta eftersom den inväntar ett godkänt miljötillstånd.

Markrening för utbyggnaden är påbörjad och beräknas vara färdigställd 2025. Byggstart för de första kvarteren i Kolkajen planeras till 2029

Markanvisningar

Exploateringsnämnden beslutade den 7 december 2017 att markanvisa Abacus Bostad för byggande av 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att markanvisa AquaVilla och ByggVesta för byggande av cirka 40 flytande studentbostäder, Stockholmshem 150 hyreslägenheter, Åke Sundvall 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar och Wåhlin Fastigheter 60 hyreslägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 december 2019 att markanvisa Tobin Properties AB för byggande av cirka 120 bostadsrätter/ägarlägenheter och Obos Kärnhem för byggande av cirka 165 bostadsrätter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 att markanvisa Obos Kärnhem för byggande av 160 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 november 2020 att markanvisa en byggrätt med cirka 8 000 kvm bostadsyta till ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB.

Exploateringsnämnden beslutade den 23 mars 2023 om att markanvisa Vattengasverket till Industricentralen AB. Byggnaden kommer att innehålla konsthall, konferens och restaurang.

Webbplatser för respektive byggaktör hittar du nedan under rubriken "Byggaktörer i etappen".

Byggaktörer i etappen

I länkarna nedan finns mer information om de markanvisade byggaktörerna och de bostäder som kommer att byggas. Nummer 1, 10 och 12 på kartan har ännu inte markanvisats.

Kvarter Kolkajen Södra

Stockholmshem kommer att utföra cirka 150 hyreslägenheter.

Pirkvarteret Norra

Alm Equity (f.d. Abacus Bostad) kommer att utföra  75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter i etappen.

Pirkvarteret Södra

Tobin Properties kommer att utföra 120 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter i etappen.

AquaVilla och ByggVesta kommer att utföra 40 flytande studentlägenheter.

Kvarter Tjärkajen

Wåhlin Fastigheter kommer att utföra cirka 60 hyreslägenheter i kvarteret. 

 

Kvarter Tjärkajen

Åke Sundvall kommer att utföra cirka 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar.

Kvarter Fendern 

Ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB kommer utföra bostäder på en byggrätt om cirka 8 000 kvm bostadsyta. 

Kanalkvarteret Södra

Obos Kärnhem kommer att utföra 165 bostadsrätter/ägarlägenheter i etappen.

Kvarteret Koksen

Obos Kärnhem kommer att utföra 160 bostadsrätter/ägarlägenheter i etappen, varav 102 i kvarter Koksen och 55 Terrassen Västra i etapp Terrasskvarteren. 

Industricentralen AB

Vattengasverket kommer att innehålla konsthall, konferens och restaurang.

Industricentralen AB:s webbplats

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad