Bilden är en karta över området i Gröndal. En rosa markering visar ungefärligt område för projektet. Markeringen ligger över Lövholmsvägen, från korsningen med Gröndalsvägen i norr till mötet med Blommensbergsvägen i söder.
Rosa markering visar ungefärligt projektområde
Projekt Pågående

Gatuarbeten längs Lövholmsvägen

Gröndal

Stockholms stad ska bredda befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

Ny gång- och cykelbana

Stockholms stad ska bygga om och bredda den befintliga gång- och cykelvägen vid Lövholmsvägen. Den nya gång- och cykelvägen får dubbelriktad cykelväg och separerad gångbana. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk, som är en del av ett sammanhängande nät av cykelstråk för arbetspendling. I ett senare skede kommer en fortsättning av gång- och cykelvägen att anläggas av trafikkontoret. Staden gör också hastighetsdämpande åtgärder i vägbanan och elarbeten.

Nytt övergångsställe

Tidigare övergångsställe vid Lövholmsvägen, mellan Fregattvägen och Fågelsångsvägen, togs bort i samband med att JM byggde nya bostadshus i området. Detta är ersatt med ett provisoriskt övergångställe på samma plats och kommer att ersättas med en permanent övergång.

Nät av cykelvägar för enklare och säkrare cykling

Stockholms stad planerar för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i staden. Den viktigaste delen i stadens cykelplan är att bygga om och bygga ut cykelinfrastrukturen till ett sammanhängande och framkomligt nät av cykelvägar, där drift och underhåll bidrar till att det är bekvämt, säkert och enkelt för alla cyklister att cykla året om.

Tidplan

Ombyggnationen startade i september 2022 och planeras vara klar till sommaren 2023.

Frågor och svar

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad