dcsimg
Karta med arbetsområde för projektet markerat.
Arbetsområde för projektet markerat i rosa. Karta: Stockholms stad
Projekt Pågående

Gatuarbeten längs Lövholmsvägen

Gröndal

Stockholms stad ska bredda befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.

Projektfakta

Breddning av gång- och cykelväg påbörjas våren 2020

Stockholms stad ska bygga om och bredda den befintliga gång- och cykelvägen vid Lövholmsvägen, med preliminär start under våren 2020. Staden gör också hastighetsdämpande åtgärder i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk, som är en del av ett sammanhängande nät av cykelstråk för arbetspendling.

I ett senare skede kommer en fortsättning av gång- och cykelvägen att anläggas av trafikkontoret.

JM AB har byggt bostäder i området som är färdiga och inflyttade.

Nytt övergångsställe

Tidigare övergångsställe vid Lövholmsvägen, mellan Fregattvägen och Fågelsångsvägen, togs bort i samband med att JM byggde husen. Detta är ersatt med ett provisoriskt övergångställe på samma plats som kommer att ersättas med en permanent övergång när stadens arbeten påbörjats, tidigast 2020.

Byte av vattenledning till och med 2020

Under 2017 påbörjade Stockholm Vatten och Avfall arbete i området med att byta ut en vattenledning. Arbetet planeras pågå till och med våren 2020. Exploateringskontoret kommer att påbörja breddningen av gång- och cykelbanan vid Lövholmsvägen när bytet av ledningen är klar.

Nät av cykelvägar för enklare och säkrare cykling

Stockholms stad planerar för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i staden. Den viktigaste delen i stadens cykelplan är att bygga om och bygga ut cykelinfrastrukturen till ett sammanhängande och framkomligt nät av cykelvägar, där drift och underhåll bidrar till att det är bekvämt, säkert och enkelt för alla cyklister att cykla året om.

Genom åtgärder på nätet för cykelpendling, som kopplar ihop länets olika kommuner, medverkar staden även till genomförande av den regionala cykelplanen.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Morling

Enhetschef, exploateringskontoret

Jenny Sandvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad