• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Ekensbergsvägen

Gröndal

Vid Ekensbergsvägen och Gröndalsvägen föreslås cirka 100 nya bostäder i form av hyresrätter.

Syftet med planen är att skapa omkring 100 nya hyresrätter och att stärka Gröndalsvägen som lokal stadsgata. Ungefär 20 av bostäderna föreslås att byggas i så kallade Stockholmshus.

Karta med de olika områdena markerade

Planen är indelad i tre delområden, och det finns ett tidigt förslag till bebyggelse som planarbetet delvis kommer att utgå ifrån. I det förslaget ingår:

  • I område A, i korsningen Ekensbergsvägen/Gröndalsvägen, föreslås ett punkthus med närservice i bottenvåningen, exempelvis butiker. Byggnaden är tänkt att lyfta fram entrén till Ekensbergsområdet. Panncentralen som står på platsen tas bort.
  • I område B söder om Ekenbergsvägen utreds möjligheten att bygga ett lamellhus och en vinkelbyggnad i söder.
  • I område C föreslås ett lamellhus av typen Stockholmshus. Gångstråket mellan Ekensbergsvägen och Gröndalsvägen österut ska finnas kvar och få en ny placering.

Lamellhus är långa, fritt liggande och smala byggnader.

Fastigheterna heter Gröndal 1:1 och Stapelbädden 8. Projektet har diarienummer 2023-15500.

En stor del av ytan inom planen ligger på redan bebyggd och hårdgjord mark. Planen kommer att skapa fler hyresbostäder och nya lokaler för service i området. På så sätt kan Gröndalsvägen utvecklas som lokal stadsgata och bidra till en levande och trygg stadsdel. 

Tidsplan

  • Start-PM: december 2023
  • Samråd: februari 2025
  • Granskning: februari 2026
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: maj 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Stockholmshem

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Gröndal

Stockholmshusen

Fördjupa dig i stadsbyggnadsprocessen

Uppdaterad