• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Ekensbergsvägen

Gröndal

Vid Ekensbergsvägen och Gröndalsvägen föreslås cirka 100 nya bostäder i form av hyresrätter.

Syftet med planen är att skapa omkring 100 nya hyresrätter och att stärka Gröndalsvägen som lokal stadsgata. Ungefär 20 av bostäderna föreslås att byggas i så kallade Stockholmshus.

Karta med de olika områdena markerade

Planen är indelad i tre delområden, och det finns ett tidigt förslag till bebyggelse som planarbetet delvis kommer att utgå ifrån. I det förslaget ingår:

  • I område A, i korsningen Ekensbergsvägen/Gröndalsvägen, föreslås ett punkthus med närservice i bottenvåningen, exempelvis butiker. Byggnaden är tänkt att lyfta fram entrén till Ekensbergsområdet. Panncentralen som står på platsen tas bort.
  • I område B söder om Ekenbergsvägen utreds möjligheten att bygga ett lamellhus och en vinkelbyggnad i söder.
  • I område C föreslås ett lamellhus av typen Stockholmshus. Gångstråket mellan Ekensbergsvägen och Gröndalsvägen österut ska finnas kvar och få en ny placering.

Lamellhus är långa, fritt liggande och smala byggnader.

Fastigheterna heter Gröndal 1:1 och Stapelbädden 8. Projektet har diarienummer 2023-15500.

En stor del av ytan inom planen ligger på redan bebyggd och hårdgjord mark. Planen kommer att skapa fler hyresbostäder och nya lokaler för service i området. På så sätt kan Gröndalsvägen utvecklas som lokal stadsgata och bidra till en levande och trygg stadsdel. 

Tidsplan

  • Start-PM: december 2023
  • Samråd: februari 2025
  • Granskning: februari 2026
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: maj 2026

Byggaktör

Stockholmshem.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ellen Landén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 434

Projekt i Gröndal

Stockholmshusen

Fördjupa dig i stadsbyggnadsprocessen

Uppdaterad