• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hässelby torg rustas upp

Hässelby gård

Hässelby torg har rustas upp för att öka trivseln, tillgängligheten och tryggheten på och omkring torget.

Ormängstorget och Hässelby torg samt parkstråket mellan torgen har rustats upp för att bli trevligare, grönare och tryggare. Genom nya perenner och buskar, friskare träd, tillgängliga och lättorienterade ytor, ny möblering, anpassad belysning och mindre trafik ska fler vilja vistas på torget större delen av dygnet.

Torget har fått en ny dagvattenlösning och nya växtbäddar så att regnvatten kan tas upp direkt av torgets växter och träd. Det är en mer miljövänlig lösning eftersom vattnet då inte längre leds bort till Råcksta träsk i Grimsta naturreservat.

Genomförda åtgärder

Upprustning av torget

  • Torget har blivit grönare genom fler planteringar med växter och nya träd.
  • Torget har fått ny möblering för att fler ska vilja stanna upp, mötas och vistas på torget.
  • Torget har fått nya ledstråk och torgytan har höjdanpassats för att bli tillgänglig för alla.
  • Entrétorget framför tunnelbaneingången har fått nya plattor i granit och betong.
  • Torget har fått ny och bättre belysning som ökar tryggheten.
  • Biltrafik in till torget har stängts av genom fysiska hinder (pollare).

Grönare torg med nya växter och träd

Träden på torget, både befintliga och nya träd, har fått stora växtbäddar med nya perenner och buskar i. Regnvatten leds till växtbäddarna så att det kommer växterna till godo och samtidigt renas. Planteringsgroparna innehåller biokol som är bra för mikrolivet i marken och dessutom bidrar till rening av dagvatten.

De nya träd som planerats på torget är asklönn, smalkronigt bergkörsbär, bergkörsbär, Tokyokörsbär, silverlind, hybridmagnolia och prydnadskörsbär.

Ny lösning för dagvatten

Ny dagvattenlösning och renovering av befintliga växtbäddar gör att dagvattnet kan tas upp av torgets växter och träd istället för att ledas bort från torget. Lösningen avlastar Råcksta träsk och möjliggör att vattnet kommer växtligheten på torget till del. Växtbäddarna består av en blandning av kompost, biokol och stenkross.

Mindre trafik på torget

Otillåten trafik skapar otrygghet på torget. Med hjälp av pollare hindras trafik från att köra in på torget. Utryckningsfordon och trafikanter med tillstånd kan fortfarande komma in på torget.

Nya vattenledningar under mark

I samband med arbetet på torget har Stockholm Vatten och Avfall renoverat gamla vattenledningar som går under marken på torget. Arbetet avslutades våren 2021.

Ökad trygghet med ny belysning

Torget har fått ny belysning vilket skapar en tryggare miljö på torget.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Tidsplan

Arbetet påbörjades under 2020 och blev klart 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stockholms stad genomförde projektet

Trafikkontoret inom Stockholms stad har utfört arbetet i dialog med boende och Platssamverkan Hässelby torg där följande aktörer ingår: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Polisen, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Fastpartner, MTR och SL.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Hässelby gård

Uppdaterad