dcsimg
Projekt Pågående

Hässelby Torg, Ormängstorget och parkstråket rustas upp

Hässelby Gård

Hässelby Torg, Ormängstorget tillsammans med parkstråket mellan torgen ska rustas upp för att bli tryggare och trevligare mötesplatser.

Projektfakta

Torgen och stråket ska bli tryggare och trevligare

Hässelby torg

Hässelby Torg, Ormängstorget och det parkstråket mellan torgen kommer att rustas upp. Torgen tillsammans med Piongränd är delar i ett längre stråk som leder hela vägen ner till Mälaren och Maltesholmsbadet.

På Hässelby Torg kommer ett större grepp att tas för att torget ska bli en trygg och vacker mötesplats för alla. Bland annat kommer vi se över torgets möblering för att bättre kunna möta de boendes behov. Ormängstorget och Ormängsgatan kan få ett lyft genom att ett parktorg tas fram i dialog med dem som bor nära och använder området. Dessutom kommer parkstråket mellan de båda torgen att rustas upp.

Avrinningen från Hässelby Torg ses över för att förbättra miljön

Hässelby Torg behöver även ses över utifrån klimatperspektiv då området anses ligga i ett utsatt läge när det gäller risk för översvämningar. Torget ligger inom avrinningsområdet för Råcksta träsk, en liten sjö i Grimsta naturreservat. Det betyder att vattnet som rinner av från torget till slut hamnar i Råcksta träsk och bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Genom att ta hand om vattnet som rinner av från torget och använda det till växterna på torget, bidrar vi till god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag i stadsdelen.

Trängsel och otrygghet byggs bort med upprustningen

Många upplever att torget är otryggt stora delar av dygnet. Delar av torget upplevs som trångt med många baksidor som bidrar till känslan av otrygghet. På grund av brister i fastigheter runt torget sker många leveranser in på torget. Bilarna och lastbilarna på torget skapar ytterligare en känsla av trängsel och otrygghet.

Det var länge sedan den senaste större upprustningen gjordes och ett större grepp behöver tas för att torget ska bli en trygg och vacker mötesplats för alla.

Ormängstorget

Ormängstorget har problem med otillåten parkering och otrygghet. Den stora torgytan används sällan. Behovet finns inte längre av en så stor hårdgjord yta. Ytan kan användas bättre som ett parktorg.

Parkstråket mellan torgen

Stråket mellan Hässelby Torg och Ormängstorget är också slitet med breda genvägar där det tidigare varit gräs. Träd med dålig tillväxt tillsammans med förvuxna buskar och sly som skapar otrygghet. Trafik passerar även stråket då det passeras av en väg. En tillgänglig parkering vid skolan genererar också trafik genom parken. Genom att rensa bort och rusta upp kan vi skapa ett trevligare och tryggare stråk.

Upprustningen påbörjas under 2018

Hösten 2018 påbörjas arbetet med Ormängstorget och parkstråket som ligger mellan Hässelby torg och Ormängstorget. Våren 2020 planeras byggstart för Hässelby torg.

Stockholms stad genomför projektet

Projektet genomförs av trafikkontoret i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad