Området kring Lövsta båtsällskap

Rapport visar på höga föroreningar i marken och vissa delar av bottensedimentet i området som gränsar till Lövsta båtsällskap. Riskerna är främst förknippade med direktintag av jord, bottensediment, bär, svamp och växter.

Sweco har på uppdrag av Stockholm Exergi utfört miljötekniska markundersökningar inom området i Lövsta där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas. Syftet har varit att undersöka föroreningssituationen, bedöma miljö- och hälsorisker samt vilka åtgärder som behövs för att reducera riskerna.

Marken vid Lövsta båtsällskap och skogsområdet norr om båtsällskapets område har tidigare sanerats i form av utgrävningar och slamsugning. Trots detta förekommer fortsatt föroreningar i området. Föroreningskällorna är inte i närmare detalj kända men SAKAB:s tidigare verksamhet i området omfattade hantering, förbränning och uppbearbetning av farligt avfall.

Nya provtagningar

Under våren genomfördes provtagningar i marken på Lövsta båtsällskaps hamnområde. Proverna visade höga halter av föroreningar varför det beslutades att även undersöka badplatsområdet inklusive området mellan Lövstabadet och båtsällskapet samt skogsområdet mellan Kyrkhamnsvägen och båtsällskapet.

De senaste resultaten visar att bland annat höga halter av bly och PCB-7 förekommer i delar av undersökta områden:

  • Vid Lövstabadet är halterna av analyserade ämnen låga i strandområdet och i bottnarna i anslutning till badbryggorna. Det bedöms inte finnas några hinder att utnyttja badplatsen
  • I området utanför och i anslutning till Lövsta båtsällskaps hamnområde är bottensedimenten förorenade och där är bad inte lämpligt.
  • Skogsområdet mellan Lövsta båtsällskaps område och Kyrkhamnsvägen är förorenat.

Bedömning av hälsorisker

Hälsorisker är störst för små barn som kan stoppa förorenad jord i munnen eller komma i kontakt med förorenade sediment. Små barn ska därför inte vistas inom områden som är markerade med informationsskyltar och hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord. Området i anslutning till och vid Lövsta båtsällskap är inte lämpligt för bad eftersom kontakt med förorenade sediment inte kan uteslutas.

Inom skogsområdet mellan Lövsta båtsällskap och Kyrkhamnsvägen ska inte bär, svamp eller växter plockas eller ätas. Den som vistas inom området bör undvika direktkontakt med jorden. Vid direktkontakt med jord ska händerna tvättas. Informationsskyltar har satts upp vid skogsområdet och vid området mellan Lövsta båtsällskap och Lövstabadet.

Tidigare publicerad information

17 april 2019

Ny rapport visar på föroreningar vid Lövsta

En nyligen färdigställd rapport från Sweco beställd av Stockholm Exergi visar på föroreningar i marken på Lövsta båtsällskaps hamnområde. Bland annat har metaller, oljeföroreningar och flyktiga organiska ämnen påträffats i de undersökningar som har gjorts av jord, grundvatten och sediment. Båtklubben och varvsföreningen på området har informerats om situationen.

Sweco har på uppdrag av Stockholm Exergi utfört miljötekniska markundersökningar inom området i Lövsta där ett nytt kraftvärmeverk planeras att anläggas. Syftet har varit att undersöka föroreningssituationen, bedöma miljö- och hälsorisker samt vilka åtgärder som behövs för att reducera riskerna. Området som undersökts är Lövstabadet, Lövsta båtsällskaps inhägnade område och området mellan de sluttäckta deponierna.

Inom Lövsta båtsällskaps inhägnade område har höga halter av föroreningar i jord påträffats. Riskerna bedöms främst handla om föroreningar i jord. Riskerna är förknippade med förekomst av PCB och bly i framför allt ytlig jord. Hälsorisker är kopplade till intag av jord och är därför störst för små barn som kan stoppa jord i munnen. Små barn bör därför inte vistas inom båtklubbens område och hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Risken för akuta hälsoeffekter bedöms med utgångspunkt från redovisade halter som liten, både för barn och vuxna. Om man vistas inom området bör direkt kontakt med jorden undvikas genom heltäckande klädsel och att man är noga med att tvätta händerna, till exempel innan måltider.

Projekt i Hässelby villastad

Uppdaterad