Område med flerbostadshus, människor i rörelse, träd, illustration.
Nya bostäder vid Lövstavägen sett från Mäster Karls väg. Illustration: Arkitema.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Lövstavägen

Hässelby villastad

I förslaget ingår fem nya byggnader längs med Lövstavägen och Mäster Karls väg. Totalt kan förslaget ge cirka 130 nya hyresrätter. Byggnaderna planeras få fyra till fem våningar. Parkering föreslås ordnas i garage under mark.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 130 bostäder i flerbostadshus inom fastigheten Strandärten 22. De nya husen ska ha ett medvetet förhållningssätt till den befintliga bebyggelsens sammansättning och kopplingar till Smedshagen. Bebyggelsen föreslås få fem våningar i den västra delen och fyra våningar mot den lägre bebyggelsen i områdets östra del. Bebyggelsen ska också bidra till att omvandla Lövstavägen till ett urbant stråk där planen innehåller krav på entréer vända mot vägen.

Illustrationsplan över planområdet.

Natur

Förslaget bidrar i viss mån till att omvandla hårdgjord mark till grönyta i form av gröna bostadsgårdar som ger människor tillgång till gemensam yta för lek och vistelse. En inventering av mistel har skett inom ramen för planarbetet. Inom området i nära anslutning till fastigheten påträffades sju värdträd med varierande grad påväxt av mistel. Ett av dessa värdträd är en sälg som är särskilt skyddsvärd enligt Naturvårdsverkets definition då stamdiametern överstiger en meter. Eftersom mistel är vanligt förekommande i både kommunen och regionen är bedömningen att artens bevarandestatus inte kommer påverkas negativt av att enstaka värdträd eventuellt avverkas inom eller i nära anslutning till planområdet.

Ljusförhållanden och lokalklimat

Solstudier har tagits fram i samband med planarbetet och förslaget ger konsekvenser i form av skuggor för omgivande bebyggelse där en mindre del av den närliggande förskolans gård blir skuggad vid vår- och höstdagjämning samt under sommaren. Då den främsta skuggningen sker under kvällstid och främst gäller en mindre del av förskolans totala gårdsyta bedöms konsekvenserna vara måttliga.

För den planerade bebyggelsen norr om Mäster Karls väg ger planförslagets bebyggelse upphov till skuggning för främst ett av husen som skuggas klockan 12 och 15 vid vid vår- och höstdagjämning. Under sommarmånaden juni, en period då balkonger förmodat utnyttjas mest, ger den nya bebyggelsen inga skuggningar på bebyggelsen norr om Mäster Karls väg.

Bilder

Gata med vy mot flerbostadsområde, människor i rörelse, illustration.
Översikt över området med ny bebyggelse.

Parkering

Antal parkeringsplatser utgår från 0,5 platser per bostad, vilket reducerats med 15 procent för små lägenheter. Därtill har parkeringstalet räknats upp med 10 procent för besöksparkering vilket ger ett p-tal på 0,48. I samrådsunderlaget redovisas totalt 63 parkeringsplatser varav tre är parkeringar är för rörelsehindrad. Inga mobilitetsåtgärder föreslås.

Upplåtelseform

Detaljplanen möjliggör för 130 bostäder upplåtna som hyresrätt vilket leder till en mer ojämn fördelning mellan hyresrätt och bostadsrätt/äganderätter i stadsdelen som har cirka dubbelt så många hyresrätter som bostadsrätter/äganderätter.

Stadsbyggnadskontoret reglerar inte upplåtelseform, typ av bostad, lägenhetsfördelning, storlek på lägenheter eller bostadskostnader i detaljplanen. I de fall detta regleras är det i samband med beslut om markanvisning och i avtal om överenskommelse om exploatering.

Översiktsplanen

I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt. Lövstavägen är i översiktsplanen utpekat som urbant stråk och planen ska bidra till gatans långsiktiga potential att omvandlas till ett sammanlänkande rum med vistelsekvaliteter där människor från olika stadsdelar möts.

Tidsplan

  • Samråd genomfördes under perioden 25 april–5 juni 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, april–maj 2024
  • Beslut om antagande av detaljplanen oktober 2024
  • Detaljplanen vinner laga kraft tidigast november 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägarförhållanden

Det aktuella området består idag av lägre bebyggelse som används för industriverksamhet. Utöver bebyggelse används marken inom området för upplag. Detaljplanen omfattar fastigheten 22 i Hässelby Villastad. Fastigheten ägs av Stockholm stad och upplåts med tomträtt till Fastighetsbolaget Strandärten AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Christoffer Jusélius
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 214

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad