Flerbostadshus längs med gata, cyklar och bilar i rörelse på vägen, illustration.
Vy från Växthusvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder vid Växthusvägen i Hässelby villastad

Hässelby villastad

Förslaget består av fem hus med cirka 200 hyresrätter. Husen föreslås att byggas i 4–5 våningar längst med Växthusvägen, del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus utmed Växthusvägen. Placeringen av husen ska tydliggöra gatans betydelse som huvudstråk i området och bidra till ett varierat gaturum. Flerbostadshusen kompletterar befintlig bebyggelse och är så kallade Stockholmshus.

Växthusvägen är utpekad som ett urbant stråk i översiktsplanen, vilket innebär att den kan utvecklas till en levande stadsmiljö. Översiktsplanen visar hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Förslaget innebär att delar av befintligt skogs- och grönområde längs med gatans östra sida bebyggs. Samtidigt bevaras en del av skogsområdet där höga naturvärden har identifierats för att bidra både till ekologiska och rekreativa värden. Bostadsgårdarna utformas för att återanknyta till tidigare skogsområde och ansluta till befintlig naturmark.

Ny cykelväg och nya parkeringsmöjligheter

Längs med Växthusvägen föreslås nya parkeringsfickor och i anslutning till den nya bebyggelsen planeras ett underjordiskt garage. Befintlig gång- och cykelbana flyttas något österut och breddas för att uppnå standarden för cykelpendlingsstråk. En ny gång- och cykelbana föreslås mellan Växthusvägen och Polarisvägen i Järfälla. Målet är att skapa ett sammanhängande gaturum som bidrar till ökad rörlighet och kopplar ihop stadsdelarna. Vid korsningen till Skälbyvägen föreslås hastighetssänkande åtgärder och nya övergångar för att öka ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

Bilder

Översikt över området med ny bebyggelse, illustration.
Illustrationsplan. Illustration: PE Teknik & Arkitektur.
Vy mot område med flerbostadshus, 3D-illustration.
Vy från Polarisvägen. Illustration: Vera Arkitekter.
Vy längs med väg med flerbostadshus till vänster i bild, 3D-illustration.
Vy från Stenbockens väg. Illustration: Vera Arkitekter.
Vy längs med gångväg mot flerbostadshus, till vänster i bild syns lägre byggnader, 3D-illustration.
Vy från Zenitvägen. Illustration: Vera Arkitekter.

Staden förtätas

Bristen på bostäder är en av Stockholmsregionens största utmaningar. Stockholmshusen är ett bidrag till Stockholms stads vision om att skapa en levande stad där alla kan bo, med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder. Översiktsplanen pekar ut villastadsdelar i kollektivtrafiknära lägen som lämpliga områden för förtätning. Planförslaget är förenligt med Översiktsplanens intentioner att skapa bättre underlag för lokal service och utbyggnad av kollektivtrafik.

Växthusvägen kan dessutom få en större betydelse som sammanlänkande stråk när Järfällas stadsutvecklingsområden färdigställs. Förlängningen av Växthusvägen har även skapat en bättre koppling till Barkarby station.

Karta över området med ungefärligt planområde markerat med röd linje.
Ungefärlig gräns för planområdet.

Tidsplan

 • Start-PM togs den 22 november 2018
 • Samråd 19 maj–28 juli 2020
 • Granskning 22 septemer–19 oktober 2021
 • Beslut om ett antagande av planen beräknas ske hösten 2023.

Tidigare beslut

 • Markanvisning till AB Svenska Bostäder beslutades i exploateringsnämnden 27 september 2018.
 • Den 22 april 2021 godkände stadsbyggnadsnämnden samrådsredogörelsen.
 • Den 26 augusti 2021 beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna redovisningen av planförslaget.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Stockholmshusen

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad