Flygbild över området Kyrkhamn och Mälaren.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kyrkhamn

Hässelby strand, Hässelby villastad

Staden planerar ett nytt naturreservat i Kyrkhamn i Hässelby Villastad.

Om projektet

I Kyrkhamn planerar staden ett nytt naturreservat. Ett förslag till beslut om reservatet med avgränsning och föreskrifter väntas gå ut på samråd.

Kyrkhamn

Området Kyrkhamn ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och är en del av Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden är ansvarig för att ta fram förslaget.

Därför föreslås ett naturreservat

Kyrkhamn föreslås skyddas som naturreservat för att säkra och synliggöra ett för friluftslivet viktigt område. Syftet är också för att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets funktion som kärnområde. Dessutom ingår i förslaget att skydda och framhäva kulturhistoriska byggnader och spår i landskapet.

Bakgrund

Under 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i området vid Kyrkhamn. På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer förslaget om reservatsområdet att behöva planeras om och ett nytt samråd kommer att genomföras.

Tidsplan

Efter att samråd om naturreservatet hölls 2014 har ändringar gjorts i avgränsningen av Lövstaverkets detaljplan, framför allt kring badplats och båtklubb.

Slutligt förslag till naturreservat samordnas med detaljplanen för Lövstaverket och lösningar för badplats och båtklubb, vilket kan medföra behov av ett nytt samråd om naturreservatet. Tid för detta är inte bestämd.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ulrika Egerö
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 26 799

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Projekt i Hässelby villstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad