Flygbild över området Kyrkhamn och Mälaren.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kyrkhamn

Hässelby strand, Hässelby villastad

Staden planerar ett nytt naturreservat i Kyrkhamn i Hässelby Villastad.

I Kyrkhamn planerar staden ett nytt naturreservat. Ett förslag till beslut om reservatet med avgränsning och föreskrifter väntas gå ut på samråd.

Området Kyrkhamn ligger mellan Hässelby villastad och Järfälla kommun och är en del av Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden är ansvarig för att ta fram förslaget.

Därför föreslås ett naturreservat

Kyrkhamn föreslås skyddas som naturreservat för att säkra och synliggöra ett för friluftslivet viktigt område. Syftet är också för att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets funktion som kärnområde. Dessutom ingår i förslaget att skydda och framhäva kulturhistoriska byggnader och spår i landskapet.

Bakgrund

Under 2012 gav kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i området vid Kyrkhamn. På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer förslaget om reservatsområdet att behöva planeras om och ett nytt samråd kommer att genomföras.

Tidsplan

Efter att samråd om naturreservatet hölls 2014 har ändringar gjorts i avgränsningen av Lövstaverkets detaljplan, framför allt kring badplats och båtklubb.

Slutligt förslag till naturreservat samordnas med detaljplanen för Lövstaverket och lösningar för badplats och båtklubb, vilket kan medföra behov av ett nytt samråd om naturreservatet. Tid för detta är inte bestämd.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Enkät

Enkäten pågick under sex veckor i maj och juni 2021. Syftet var att samla in kunskap om hur området används och vilka problem eller brister som kan finnas här idag. Svaren kommer att användas som ett av flera underlag för föreskrifterna och skötselplanen för reservatet.

Över 1800 personer besvarade Stockholms stads enkät om området vid Kyrkhamn i Hässelby. Att platsen är uppskattad råder det ingen tvekan om. Många uppger att de vistas i området varje vecka för att uppleva naturen.

Enkäten pågick under sex veckor i maj och juni. Syftet är att samla in kunskap om hur området används och vilka problem eller brister som kan finnas här idag. Svaren kommer att användas som ett av flera underlag för föreskrifterna och skötselplanen för reservatet.

Ett förslag till naturreservat för Kyrkhamn var ute på samråd 2014. Arbetet har därefter samordnats med en ny detaljplan för Lövstaverket. Ett nytt reservatsförslag beräknas kunna skickas ut på samråd tidigast hösten 2021.

Mer än hälften av de som svara på enkäten uppger att de kommer från Hässelby villastad. Den andra stora svarsgruppen, cirka 39 procent uppger Järfälla. Närheten till området gör att många vistas här varje vecka, vilket är mer än hälften av svarsgruppen och mer än 300 uppger varje månad.

Till området och i det rör man sig främst till fots eller med cykel. En viss del anger bil men då är bristen på parkeringsplatser ett problem som många påtalar. Promenadvägen längs med vattnet från Riddersvik och upp till Kyrkhamn är mycket uppskattad.

Favoritplatser
Mest populärt är baden, de olika stråken för promenader, cykling, hundrastning och motion, samt den vackra naturen. Ofta är det inte en specifik plats som ger flest svar, utan just möjligheten att ha ett vackert naturområde så nära staden. Just tystnaden i området lyfts fram av många. Att grilla eller att ha picknic är också populärt. Många tycker även om klipporna längs Mälaren.

Flera andra var mer specifika när det gällde favoritplats, som till exempel golfbanan, utegymmet, båthamnen, skidspåren på vintern, Gåseborg och Riddersviks herrgård. Många beskrev även aktiviteter och inte just platser som sina favoriter. Att plocka svamp och bär var vanligt. Det rika växt- och djurlivet är också en höjdpunkt för många.

Andra relativt populära platser är gamla fornminnen, konstnärsateljéer, häststallet, skytteklubben, koloniträdgården, möjlighet till orientering, åka skridskor, sinnenas trädgård, stenbryggan, RC-banan, Hälsovillan, mikrojordbruket, stenbrottet, Lövstabäcken, Tempeludden, engelska parken, scoutstugan, båtklubben och stenbrottet.

Många skrev också in att de inte ville ha ett kraftvärmeverk och att det skulle förstöra området.

Otrygga plaster
Det kom in mycket färre svar gällande otrygga platser än de andra frågeställningarna. Ändå går det att utläsa att många känner sig otrygga på platser där det hänger mycket ungdomsgäng och då allra främst på kvällen. Flera upplever att det rör sig mycket ungdomar och yngre vuxna i bilar. Det har upplevts att drogförsäljning och annan kriminell aktivitet förekommit. Det är framför allt på sommaren och kvällarna som folk upplever att förekommer mycket fylla, nedskräpning och ljud från dessa gäng.

Många tycker också att belysningen är för dålig, att det är för mörkt och ensligt om kvällarna. Det skapar en otrygghetskänsla. Detsamma gäller nedskräpningen, klotter och förfallna hus. Sammantaget gör det att flera personer upplever platsen som stökig och mer otrygg.

Smala vägar, bilar som kör för fort, trånga gångvägar som är kombinerade med cyklister och stor trafik kring återvinningscentralen anser många kan skapa olyckor, vilket också bidrar till en otrygg miljö.

Det här saknas i området vid Kyrkhamn
Det finns en stor önskan om fler fik/caféer som har öppet regelbundet, mer parkeringsmöjligheter, fler papperskorgar/tunnor, mer fasta grillplatser, inhägnad hundrastgård, fler toaletter/bajamajor, fler bänkar och bord (för medhavd mat) och bättre skötsel och renhållning.

Ett av de vanligaste förekommande svaren var att många vill få platsen till att bli ett naturreservat, hindra mer bebyggelse och att kraftvärmeverket inte byggs.

Många önskade också bättre belysning, att det fanns mer övervakning av området (värdar, väktare, poliser och liknande, fler utegym, bättre kollektivtrafik för att ta sig till Lövstabadet, skötsel och underhåll av vägarna, lekplatser för barn (typ hinderbanor), fasta vindskydd för övernattningar och att området var mer skyltat (motionsspår, fakta och historia om platsen, information om djur och växter).

Två ofta förekommande svar står i motsats till varandra: vissa vill ha bättre och större bilvägar samt parkeringsmöjligheter. Andra vill få bort biltrafiken helt.

Andra önskemål som inte förekom lika ofta var till exempel; bastu, frisbeegolfbana, hinderbanor, särskilda spår för mountainbikes, att få bort vildsvinen, bättre skötsel av isen på vintern, fler platser för fiske, cykelställ, någonstans där man kan äta lunch, särskilda vägar för ridning, bättre vägar för funktionsnedsatta och barnvagnar, klätterställning, en båtpendel in till stan, minigolf, boulebana, loppmarknad, naturistbad, kiosker och upprustning av gamla hus.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ulrika Egerö
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 26 799

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad