Karta som visar den nya föreslagna bebyggelsens placering längs med Sjösavägen,
Illustrationsplan som visar den nya föreslagna bebyggelsens placering längs med Sjösavägen, Kragh & Berglund landskapsarkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

140 bostäder längs Sjösavägen

Högdalen

På tre platser längs Sjösavägen i Högdalen planerar staden för totalt cirka 140 nya bostäder. Förslaget berör del av fastigheterna Örby 4:1 och Fackverket 1.

Syftet med förslaget till ny detaljplan ska vara att möjliggöra cirka 140 bostäder på tre platser längs med Sjösavägen i stadsdelen Högdalen. Förslaget innehåller ett punkthus med 15 våningar och två lamellhus med 5 våningar.

Detaljplaneförslaget ska bygga vidare på Högdalens karaktär med lamell- och punkthus i sparad naturmark samt stärka Sjösavägen som stadsgata och möjliggöra aktiva gaturum genom att byggnader placeras vid gata.

De nya bostäderna ska utformas och anpassas med hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärden i området.

Planområde

Planområdet ligger längs med Sjösavägen, cirka 300 meter norr om Högdalens centrum, och är uppdelat på tre platser. Området är totalt cirka 2 ha.

Översiktsplanen

Högdalen är tillsammans med Rågsved utpekat som ett stadsutvecklingsområde för komplettering i översiktsplanen. Möjligheterna i stadsdelen ska främst tas till vara genom att komplettera med ny bebyggelse på parkeringsytor vid centrum samt genom att bygga om befintliga gator till stadsgator. Sjösavägen är utpekad som en gata som ska byggas om till stadsgata, kantad av bebyggelse och med bredare ytor för fotgängare och cyklister.

Tidsplan

 • Markanvisning till Bergsundet Projekt nr 1 AB gjordes i november 2020
 • Start-PM: december 2020
 • Samråd: 26 september–6 november 2023
 • Granskning: preliminärt kvartal 2 2025
 • Antagande: preliminärt kvartal 3 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Bergsundet Projekt nr 1 AB
 • Fackverket AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Robert Moberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 131

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad