Vy mot byggnad med flera våningar och loftgångar, gångstråk, grönytor, illustration.
Vy mot planområdet, sett från befintligt gång- och cykelstråk invid Trollesundsskogen (sydväst). Illustration: NIRAS.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny förskola i Högdalen

Högdalen

Den antagna detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny förskola i Högdalen. Planen innebär ett tillskott på 8 till 10 nya avdelningar och berör fastigheten Örby 4:1.

Planen möjliggör en ny förskola med 10 avdelningar längs med Trollesundsvägen i utkanten av Trollesundsskogen.

Den nya förskolebyggnaden placeras strax öster om den befintliga förskolan och får tre våningar plus suterrängvåning. Både förskolebyggnaden och förskolegården har placerats och utformats för att bevara befintliga natur- och rekreationsvärden i Trollesundsskogen i så hög utsträckning som möjligt.

En gångstig bevaras i befintligt läge. Den stig som går från Trollesundsvägen och vidare direkt längs den norra plangränsen förskjuts några meter norrut.

Den vunna planen bedöms överensstämma med Stockholms översiktsplan och program för Trollesundsvägen.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft 22 mars 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 17 februari 2022
  • Granskning 1–28 september 2021
  • Samråd 26 maj–6 juli 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Aktörer

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har fått markanvisning för uppförande av förskolebyggnad enligt ovan.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad