Flygvy över Rågsved med planområde markerat, foto.
Flygbild över området. Ungefärligt planområde markeras med en rosa ring.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

100 bostäder vid Rågsvedsvägen

Högdalen

Planförslaget är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 100 nya bostäder längs Rågsvedsvägen i Högdalen.

Bostadsrätter längs Rågsvedsvägen

Området ligger inom det i översiktsplanen utpekade strategiska sambandet Bandhagen-Högdalen-Rågsved. Ytan är på cirka 3 200 kvadratmeter och ligger 250 meter söder om Högdalens centrum. Den nya bebyggelsen ska stärka sambandet genom att bidra till utvecklingen av Rågsvedsvägen till en stadsgata.

Det här ska bli ett tillskott av nya bostäder med hög arkitektonisk kvalitet i ett synligt entréläge till Högdalen. Det ska samspela med befintliga byggnader som tillkom under stadsdelens utbyggnad på 1950-talet. Förslaget ska beakta stadsdelens gröna karaktär och ta tillvara parkstråket Önskestråkets, synlighet och sambandet med omgivande grönstruktur bibehålls.

Tidsplan

  • Start-PM, mars 2023
  • Samråd, preliminärt maj 2024
  • Granskning, preliminärt mars 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt oktober 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Marken ägs av Stockholms stad. Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning till Åke Sundvall Projekt AB den 8 december 2022.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Frida Svensson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 453

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad