Gångstråk Hornstull-Telefonplan
foto Lennart Johansson, Gångstråk Hornstull-Telefonplan
Projekt Pågående

Hornstull - Telefonplan gångstråk

Hornstull - Telefonplan är en viktig koppling utpekad i gångplan som bland annat förbinder Telefonplan, Midsommarkransen och Liljeholmen. Det är cirka 4 kilometer långt, och det tar cirka 45 minuter att gå hela sträckan från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå och trevligare att vistas. Svandammsvägen i Midsommarkransen ingår i det sista området som åtgärdas längs gångstråket tillsammans med gångtunneln mellan Liljeholmen och Marievik.

Projektfakta

Stockholms stad förbättrar gångvänligheten mellan Hornstull-Telefonplan

Stockholms stad arbetar med att förbättra gångvänligheten för samtliga invånare och besökare i Stockholm. Sträckan är cirka 4 km lång, och det tar cirka 45 minuter att gå från Hornstull i norr till Telefonplan i söder. Nu planeras flera åtgärder för att göra det lättare att gå.

Åtgärderna har pågått under flera år

Mindre åtgärder som röjning av vegetation, komplettering av möblering, i första hand sittplatser, förbättrad gångvägvisning och belysning genomfördes under hösten 2017.Flera gångtunnlar har målats om och försetts med bättre belysning under 2018.

Åtgärder längs Svandammsvägen i Midsommarkransen

Under sommaren och hösten 2019 genomfördes arbeten som förbättrar gångvänligheten i Midsommarkransen.

Korsningar och platser längs med Svandammsvägen i Midsommarkransen har fått en ny utformning. Här har gångvänligheten ökat och flera platser har fått nya kvaliteter som förbättrar för vistelse, med genomgående gångbanor på platser där tvärgator ansluter till Svandammsvägen och breddning av gångbanor längs med Svandammsvägen. Körbanans bredd har minskats och uppmuntrar till ett lugnare trafiktempo.

Utökade torgytor med nya träd och möbler

Svandammsvägen stängs för genomfartstrafik i höjd med Midsommarparken och tunnelbanans entré, för att skapa en större sammanhängande torgyta. Midsommarparken öppnas upp mot torget med två nya bredare trappor och en ramp för att öka trygghet och trivsel i parken. Torget få nya träd, nya sittmöbler och bättre belysning. Cykelparkering placeras vid tunnelbanans entré.

Vid Svandammsvägens korsning med Tegelbruksvägen i öster smalnas gatan i korsningen av och ytan disponeras i stället till gående i form av två utökade torgytor med nya träd och sittmöbler. Dessutom anläggs cykelparkeringar, ny belysning på torgytorna samt breddade gångbanor på båda sidor om Tegelbruksvägen. 

Arbetet med torgytor genomfördes 2020. Hösten 2021 beräknas de nya träden planteras.

Kartan visar hur trafikregleringen kommer att vara när torget är färdigställt.

Nya träd planteras vid Svandammsvägen

I samband med upprustning av torgytor längs Svandammsvägen planteras fem nya träd.

Gående får företräde i korsningar

Vid Svandammsvägens korsningar med Tegelbruksvägen, Midsommarparken, Övre Bergsvägen, Valsbergs Gräns och Tegelbruksvägen byggs upphöjda gångbanor. Vid korsningen med Nioörtsvägen kommer en ombyggnad att möjliggöra bättre plats för gående.

Åtgärder i gång- och cykeltunnel mellan Liljeholmen och Marievik

För att öka trygghet och trivsel i gångtunneln som förbinder Liljeholmen och Marievik har en belyst vägg med motiv framtaget av skolelever vid Sjöviksskolan i Årstadal installerats. 

Bilder och illustrationer

Illustration för Midsommartorget
Vid tunnelbanans entré i höjd med Midsommarparken stängs Svandammsvägen av för genomfartstrafik och ett nytt större torg skapas med nya träd, sittmöbler och bättre belysning. Själva parken öppnas upp mot torget och får två nya trappor och en ramp för att göra den mer tillgänglig. Vid tunnelbanans entré kommer en cykelparkering att placeras. Cyklister kan fortsatt ta den genaste vägen längs Svandammsvägen över torget.
Illustration för Svallertorget i Midsommarkransen
Vid korsningen Svandammsvägen Tegelbruksvägen i öster smalnas gatan av och här blir två utökade torgytor med nya träd, nya möbler, ny belysning och cykelparkeringar. På båda sidorna längs med Tegelbruksvägen blir det breddade gångbanor.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad