• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ombyggnad för ökad elförsörjning

Liljeholmen

Ellevios befintliga elnätsstation, en så kallad fördelningsstation, i Liljeholmen behöver byggas ut och byggas om för att anpassas till moderna standarder och möta ökade behov av elektricitet i södra Stockholm.

Utbyggnad av fördelningsstation i Liljeholmen

Fördelningsstationen i Liljeholmen är en viktig nod i elförsörjningen i Stockholm. Den befintliga stationen är från 1970-talet och behöver byggas ut och moderniseras.

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter att flytta och bygga ut den befintliga byggnaden. Dessutom justeras stationens placering för att den ska kunna passa in i en framtida utveckling av Södertäljevägen.

Den norra gatufasaden följer Liljeholmsvägen i den östra delen, men viker sedan av för att hålla undan för tunnelbanan som ligger i en tunnel under marken. På så sätt skapas också ett torg framför byggnadens västra del och bostadshusen mittemot skuggas mindre.

Inlastningsrummet får höga glasade portar mot gatan, och den höga takhöjden gör att utrymmet kan fungera som ett gatugalleri där man kan se in i byggnaden genom stora fönster.

Längs den nya stationens södra fasad ordnas en grönyta med möjlighet att ta hand om dagvatten, bland annat genom en odlingsbädd för klättrande gröna växter. Planeringen har tagit stor hänsyn till de skyddsvärda lindarna direkt öster om planområdet, för att dessa ska kunna vara kvar.

Utformning av byggnaden

Byggnadens gatufasader är klädda med tegel. Det röda teglet återfinns på flera ställen i närområdet, bland annat i den gamla godsstationen, bostadshusen på Lilla Katrineberg och den tidigare elstationen vid Nybohovsbacken.

Genom att glasa upp valvbågarna in till det centrala inlastningsrummet ges möjligheter att se in i byggnaden. Sockelvåningen blir på så sätt mindre sluten och gatan upplevs som tryggare.

I gårdsfasaden mot söder upprepas bågformerna med puts i en nyans som ligger nära det röda teglet. Här föreslås även att man låter göra spaljéer för klätterväxter.

Takvåningen är indragen från gatan, för att ta ner byggnadens upplevda höjd och passa in med takhöjderna i kvarteret på andra sidan Liljeholmsvägen.

Innehållet i fördelningsstationen är säkerhetsklassat och därför kan vi bara visa fasadbilder av förslaget.

Projektets diarienummer är 2022-08304.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i oktober, 2022.
  • Samråd: 31 oktober–12 december 2023.
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 2, 2024.

Bilder

Visionsbild av förslaget från sydväst. Illustration: Urban Design
Visionsbild av förslaget, vy österut. Illustration: Urban Design
Visionsbild av förslaget sett från Liljeholmsbron. Illustration: Urban Design
Förenklad situationsplan. Den streckade ytan visar nuvarande placering. Den kraftiga linjen markerar den nya placeringen.

Solstudier över förslaget

Filmerna nedan visar sol och skugga kring den föreslagna byggnaden mellan klockan 6 på morgonen och 18 på kvällen vid olika tider på året. 

Solstudie vid vår- och höstdagjämningen.

 

Solstudie i juni.

 

Solstudie i december

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Ellevio

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad