Projekt Planerat

60 hyresrätter vid Järnbärarvägen i Bredäng

Bredäng

Stockholms stad föreslår ny bostadsbebyggelse vid Järnbärarvägen i ett attraktivt läge centralt i Bredäng, nära service och kollektivtrafik. Projektet bidrar med cirka 60 bostäder som avses upplåtas med hyresrätt.

Projektfakta

Projektet bidrar med cirka 60 bostäder som upplåts med hyresrätt. Bebyggelse längs Järnbärarvägen kan utveckla området till en mer omhändertagen och trygg miljö.

Området

Området är beläget längs Järnbärarvägen och omfattar del av fastigheterna Sätra 2:1 och Sätra 2:5. Det är ett kuperat grönområde bestående av ädellövskog. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse, Bredängs kulturhistoriska värden och den kuperade terrängen. Hänsyn ska också tas till naturvärden på platsen.

Ny omsorgsfullt gestaltad bebyggelse längs Järnbärarvägen ska bidra till att utveckla gaturummet till en mer rumsligt gestaltad och trygg stadsmiljö.

Utmaningar i projektet är bland annat kopplade till skyfallsrisk, den kuperade terrängen, gångstråk, parkering, natur- och kulturvärden.

En utveckling av området kan innebära att gatan behöver byggas om. 

En utveckling av platsen kan tydligare koppla området till Bredängscentrum, Bredängsparken och i förlängningen till Mälarhöjden i norr och Sätra idrottsplats i söder. Järnbärarvägen kan idag upplevas som en bakgata. Ny bebyggelse längs gatan kan bidra till att komplettera parkstråken i stadsdelen, med trygga gaturum som även är befolkade kvällstid.

Preliminär tidplan

  • Start-PM i Stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021
  • Samråd januari 2023
  • Granskning juni 2023
  • Antagande december 2023

Markägoförhållanden

Fastigheterna Sätra 2:1 och Sätra 2:5 ägs av Stockholms stad.

Byggaktörer

Storstaden Stockholm Fastigheter AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Uppdaterad