Bild på tillkommande hus med sex våningar i projketet Järnbärarvägen i Bredäng
Hus 1, gatuvy, sydvästra Järnbärarvägen. Balkongerna placeras framför allt på gavlarna, som en fortsättning av husets volym. Mot gatan planeras balkonger ovan entrén. AIX Arkitekter
Projekt Planerat

80 hyresrätter vid Järnbärarvägen i Bredäng

Bredäng

Stockholms stad föreslår ny bostadsbebyggelse vid Järnbärarvägen i ett attraktivt läge centralt i Bredäng, nära service och kollektivtrafik. Projektet bidrar med cirka 80 bostäder i form av hyresrätter.

Projektfakta

Projektet bidrar med cirka 80 bostäder som upplåts med hyresrätt. Bebyggelse längs Järnbärarvägen kan utveckla området till en mer omhändertagen och trygg miljö.

Området

Området är beläget längs Järnbärarvägen och omfattar del av fastigheterna Sätra 2:1 och Sätra 2:5. Det är ett kuperat grönområde bestående av ädellövskog. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse, Bredängs kulturhistoriska värden och den kuperade terrängen. Hänsyn ska också tas till naturvärden på platsen.

Ny omsorgsfullt gestaltad bebyggelse längs Järnbärarvägen ska bidra till att utveckla gaturummet till en mer rumsligt gestaltad och trygg stadsmiljö.

Utmaningar i projektet är bland annat kopplade till skyfallsrisk, den kuperade terrängen, gångstråk, parkering, natur- och kulturvärden.

En utveckling av området kan innebära att gatan behöver byggas om. 

En utveckling av platsen kan tydligare koppla området till Bredängscentrum, Bredängsparken och i förlängningen till Mälarhöjden i norr och Sätra idrottsplats i söder. Järnbärarvägen kan idag upplevas som en bakgata. Ny bebyggelse längs gatan kan bidra till att komplettera parkstråken i stadsdelen, med trygga gaturum som även är befolkade kvällstid.

Preliminär tidplan

  • Start-PM i Stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021
  • Samråd 28 februari till 11 april 2023
  • Granskning planeras våren 2024
  • Antagande planeras juni 2024

Markägoförhållanden

Fastigheterna Sätra 2:1 och Sätra 2:5 ägs av Stockholms stad.

Byggaktörer

Storstaden Stockholm Fastigheter AB

Bilder i samrådsförslag

Bild på tillkommande hus med sex våningar i projketet Järnbärarvägen i Bredäng
Hus 1, gatuvy, sydvästra Järnbärarvägen. Balkongerna placeras framför allt på gavlarna, som en fortsättning av husets volym. Mot gatan planeras balkonger ovan entrén. AIX Arkitekter
Bild sett från gatuvy vid Tankebyggarbacken i projektet Järnbärarvägen i Bredäng
Hus 2 , gatuvy, Tankebyggarbacken. Skalan mot Tankebyggarbackens småhus hålls ner med tre våningar mot gatan. AIX Arkitekter
Bild från gatuvy som visar tillkommande hus med generösa entreer och cykelverkstad i projektet Järnbärarvägen i Bredäng
Hus 3, gatuvy, nordöstra Järnbärarvägen. Generösa bostadsentréer vänder sig mot gatan och huset längst i norr har även en cykelverkstad i husets södra gavel. AIX Arkitekter
Bild på gatans nya struktur i projektet Järnbärarvägen i Bredäng
Ny gångbana möjliggörs framför husen, på vänstra sidan av Järnbärarvägen. AIX Arkitekter
De tre föreslagna husens placering vid Järnbärarvägen i Bredäng
Husen placeras i samma riktning som befintliga hus vid Järnbärarvägen AIX Arkitekter
Flygvy som visar tre hus med sex våningar i projektet Järnbärarvägen i Bredäng
Flygvy Järnbärarvägen. AIX Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Uppdaterad