Torg, butiker, flerbostadshus, träd, människor i rörelse, fotografi.
Träden och fontänen har bevarats. Beläggningen med rundlar av smågatsten har återskapats på torget och trappan mot Lågskärsvägen har fått en ramp och breddats. Foto: Lennart Johansson.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder och upprustning av Kärrtorps centrum

Kärrtorp

I Kärrtorps centrum byggde Besqab och Svenska Bostäder tre bostadshus med sammanlagt 160 lägenheter. Samtidigt rustade Stockholms stad upp Kärrtorpsplan, dess busstorg och anslutande offentliga miljöer.

160 nya bostäder byggdes på tre platser i Kärrtorps centrum:

 • Vid busstorget, där det tidigare stod en förskola, har Besqab byggt bostadshus med cirka 90 bostadsrätter.
 • Vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen har Svenska Bostäder byggt tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter.
 • Svenska Bostäder har även rustat upp gångvägen som leder från det nya huset vid Lågskärsvägen, längs tunnelbanan, ner till torget.

Bilder

Busshållplats, person på cykel, människor i rörelse. I bakgrunden syns flerbostadshus och parkeringar, fotografi.
Besqabs nybyggda hus i kvarteret Näskubben samt del av busstorget med nya parkeringsplatser och planteringar. Foto: Lennart Johansson.
Bänkaroch sittytor på torg, torghandel, träd, butiker i bakgrunden, fotografi.
På det nya torget har flera olika typer av sittplatser tillförts. Något som efterfrågats under dialogen som föregått projektet. Foto: Lennart Johansson.
Trappa mot torg och tunnelbanestation, fotografi.
Busstorget och Kärrtorpsplan kopplas samman med en bred trappa. Foto: Lennart Johansson.
Gungställning under tunnelbanebro, fotografi.
Ytan under broarna har utvecklas till en mötesplats med gungor, konst (inte i bild) och beläggningar för att bli mer inbjudande. Foto: Lennart Johansson.

Upprustning av centrum

I samband med bostadsbyggnationen rustade Stockholms stad upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor. Träden, dammen och stenbeläggningen utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet var ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och fungerar som en mötesplats för boende och besökare.

Utformningen av torget utgår ifrån det gestaltningsprogram som togs fram 2016 vilket bygger till stor del på resultatet från den medborgadialog som genomfördes i Kärrtorps centrum 2015. Då fick boende och besökare möjlighet att lämna synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats. Resultatet från dialogen finns att läsa i slutrapporten i dokumentlistan nedan.

Tidsplan

 • Detaljplanen vann laga kraft 8 december 2016.
 • Rivningen av förskolebyggnaden påbörjas i januari 2018.
 • Byggnationen av Besqabs bostadshus i kvarteret Näskubben startade i februari 2018 och inflytt skede under våren 2020.
 • Upprustningen av torget startade i slutet av januari, 2020 och blev klart i juli 2021.
 • Det nya torget invigdes med torgfest i november 2021.
 • Byggnationen av Svenska Bostäders bostadshus, kvarteren Grönskär och Söderarm, startade hösten 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.

Projekt i Kärrtorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad