En lastbil intill ett hus som lyfter ett träd, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya träd och regnbäddar på Olof Gjödingsgatan

Kungsholmen

För att undvika problem med dagvattnet vid större regnmängder har Stockholms stad byggt regnbäddar för träd och annan växtlighet på Olof Gjödingsgatan.

Olof Gjödingsgatan har haft problem med vattensamlingar på gatan eftersom det saknades ledningar att ansluta gatubrunnarna till. För att dagvattenhanteringen ska fungera i framtiden har beläggningen på gatan och trottoaren gjorts om. Dagvattnet har åtgärdats lokalt genom att ledas in i nya planteringar, så kallade regnbäddar, så att träd och perenner får nytta av vattnet samtidigt som växtbäddarna tar hand om dagvattnet och minskar risken för översvämning.

För att få det bästa resultatet har de befintliga träden (oxlar) och undervegetationen bytts ut och helt nya växtbäddar har anlagts, med nya träd och perenner. De nya träden har planterats i moderna växtbäddar med makadam och biokol vilket erbjuder en bra miljö för att träden ska trivas i gatumiljön.

Utmaningar för träd i gatumiljö

De träd som växer i gatumiljön utsätts för stora utmaningar; det kan vara för trångt både för trädets utveckling och för trädets rötter, de kan skadas vid vägarbeten eller när gatan underhålles eller plogas, få för lite sol eller utsättas för torka. Därför arbetar vi med att ge bästa möjliga miljö för stadens träd. Detta betyder att på vissa platser behöver vi ta bort träden och börja om från början för att i framtiden få en vacker och funktionell stadsmiljö.

Regnbäddar och dagvatten

En regnbädd (eller ”rain garden” som det kallas på engelska) är en växtbädd anpassad för att ta hand om mycket vatten, samtidigt som de erbjuder en bra miljö för träden, buskar och andra växter att växa i.

I bädden planteras växter som också ger flera andra funktioner till vår stad, så som blommande buskar för bin och biologisk mångfald.

Tidsplan

Arbetet startade under sommaren 2021. Under november–december 2021 planterades träd och våren 2022 planterades perenner.

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad