Hus, trädgårdar, parkering med parkerade bilar, gator, träd och grönområden. Flygfoto.
Snedbild över planområdet, markerad med vitstreckad linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorbostäder i Liseberg

Liseberg

Planförslaget ska möjliggöra ett till två flerbostadshus med totalt cirka 25 seniorbostäder och verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

Planområdet är beläget vid korsningen Götalandsvägen och Annebodavägen i östra Liseberg, intill stadsdelen Örby slott och cirka 500 meter söder om Östberga centrum.

Förutom tillskottet av bostäder kan utveckling av fastigheten bidra till att stärka kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga och stärka det lokala centrumet.

Tidsplan

  • Start-PM: november 2022
  • Samråd: augusti 2023
  • Granskning: augusti 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: januari 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Planområdet utgörs av fastigheten Jullovet 1 som ägs av Hemsö vårdfastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Daniel Sandström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 253

Projekt i Liseberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad