• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder invid Slättgårdsvägen

Mälarhöjden

Cirka 70 nya bostäder planeras vid Slättgårdsvägen i Mälarhöjden. Det aktuella området är ett parkområde, kallat Branterna. Fastighet som berörs är Mälarhöjden 1:1.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder längs med Slättgårdsvägen i Mälarhöjden och stärka gatan som ett urbant stråk.

Förslaget innebär nya flerbostadshus längs med Slättgårdsvägen. Byggnader ska placeras och utformas så att de bidrar med trygghet och öppenhet mot gatan. En viktig förutsättning i projektet är att göra aktiva bottenvåningar, till exempel lokaler för butiker, verksamheter eller liknande.

Bebyggelsen bedöms kunna bli tre till fem våningar höga och innehålla cirka 70 lägenheter. Parkering ska ske i garage.

Översiktsplanen

I stadens Översiktsplan nämns Mälarhöjden som ett område med vissa möjligheter till stadsutveckling, främst i omvandling av lokala vägar och i anslutning till tunnelbanestationen. Enligt översiktsplanen ska ett strategiskt samband mellan Mälarhöjden och Bredäng utvecklas och Slättgårdsvägen är utpekat som ett urbant stråk.

Tidsplan

  • Start-PM: april 2023
  • Samråd: preliminärt december 2024
  • Granskning: preliminärt januari/februari 2026
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: maj 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

ALFA Development AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Joel Berring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 387

Jonida Qureshi
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 534

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Fokus Skärholmen

Projekt i Mälarhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad