Vy längs med gata med byggnader i olika volym till höger i bild, människor, bilar och cyklister i rörelse, illustration.
Gatuperspektiv som illustrerar Gjörwellsgatan med ny bebyggelse. I bilden syns Ekentorget och DN-torget. I bildens mitt skymtar det befintliga Tidningshuset och Månlandaren. Illustration: Wingårdhs arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny bebyggelse i tidningskvarteren

Marieberg

Nya lokaler för kontor, handel och service planeras vid Gjörwellsgatan och Rålambsvägen i Marieberg. Gjörwellsgatan föreslås omvandlas till en levande stadsmiljö med entréer och verksamheter i husens bottenvåningar, och med platser för aktivitet och vistelse. Detaljplanen rör fastigheterna Trängkåren 6 och 7 i Marieberg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området genom en komplettering med i huvudsak fler kontors-, handels- och servicelokaler. Syftet är också att bidra till utvecklingen av Marieberg genom att tillskapa stadskvaliteter i utemiljön, bidra till mer attraktiva och trygga offentliga rum, mötesplatser, tvärkopplingar och förbättrad orienterbarhet.

Tre platser föreslås för bebyggelse i form av på-, och nybygg­nader. På två platser förslås befintlig bebyggelse rivas för att möjliggöra den nya bebyggelsen. Två nya höga hus föreslås uppföras utmed Gjörwellsgatan med en höjd i likhet med DN-skrapans.

Fastigheterna Trängkåren 6 och 7 har i programmet för Marieberg pekats ut som möjliga platser för högre byggnader och planarbetet syftar till att pröva lämpligheten av detta. Samrådet fokuserar främst i detta skede på knäckfrågor kopplade till att uppföra höga byggnader på platsen samt dess påverkan på riksintresset Stockholms innerstad och Bromma flygplats.

Fastigheterna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär att en byggnad/fastighet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde.

Översiktsplan över området med ny bebyggelse, illustration.
Den förslagna bebyggelsen framgår i orange/gul. Nya torg, platser och ny grönska tillskapas. Illustration: Sweco Architects.

Gjörwellsgatan utvecklas som huvudgata. Förslaget innebär en omdisponering av trafik- och logistikytor vilket möjliggör större ytor för gående och cyklister och att befintliga torg och nya platser kan utvecklas för vistelse.

Nya mötesplatser

Nya mötesplatser tillskapas och befintliga ut­vecklas. Utmed Gjörwellsgatan skapas en sekvens av platser; Entrétorget, Gjörwellstorget, Ekentorget och det lite större DN-torget.

Samtliga varutransporter som idag sker vid Lastgatan flyttas ner i ett underjordiskt garage med in- och utfart vid Gjörwellsgatan. Lastgatan, avsedd för godstrafik och bilparkering omvandlas till en gränd för promenader och viktig mötesplats med utåtriktade verk­samheter till exempel uteservering.

Signalparken får en ny entré mot DN-torget och Gjörwellsgatan. En ny trappa kopplar samman Signalparken och DN-trädgården.

En levande, attraktiv och hållbar stadsdel

I arbetet med detaljplanen har en vision tagits fram för planområdet: Marieberg ska utvecklas till en levande, attraktiv och hållbar stadsdel. Visionen har utgått från översiktsplanens fyra mål samt från det tidigare programarbetet för Marieberg.

Planförslaget har utarbetats utifrån tre delmål:

 • En sammankopplad stadsdel
 • En socialt och miljömässigt hållbar stadsdel
 • En varierad stadsdel med identitet.

Konsekvenser

Planområdet omfattas av riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården. Att förslaget innehåller höga hus innebär att de kommer att vara synliga från många platser i Stockholm och påverka stadens siluett. Förslaget medför även konsekvenser i form av skugga och vind i närmiljön.

Miljöbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010:900) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljö­bedömning behöver göras. I så kallat tidigt samråd med läns­­styrelsen den 22 januari 2020 begränsades MKB till att omfatta förslagets påverkan på kulturmiljön.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. Den sammanvägda bedömningen från MKB:n är att detaljplane­förslaget inte bedöms medföra risk för påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Bilder

Vy från Västerbroplan med ny bebyggelse som skymtar bakom befintlig bebyggelse, fotomontage.
De nya byggnadernas volymer sett från Västerbroplan. Fotomontage: Sweco Architects.
Vy från Lilla Essingen över bro, ny bebyggelse skymtar på andra sidan bron, människor i rörelse, fotomontage.
De nya byggnadernas volymer sett från Lilla Essingen. Fotomontage: Sweco Architects.
Vy mot torgyta med verksamheter i bottenplan på byggnader, människor i rörelse, illustration.
Perspektiv som visar på möjligheten för vad lastgatan kan utvecklas till. Illustration: Sweco Architects.
Gångstråk, människor i rörelse, byggnad till höger i bild med verksamhet på bottenplan, illustration.
Gatuperspektiv som illustrerar gång- och cykelstråket vid Gjörwellsgatan. Vänster i bilden syns det nya lilla Gjörwellstorget. Illustration: Sweco Architects.

Tidsplan

 • Start-PM september 2019
 • Samråd 27 september–8 november 2022
 • Granskning december 2024
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden juni 2025
 • Antagande i kommunfullmäktige september 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Areim.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Joacim Nylander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 533

Stadsutvecklingsområde Marieberg

Projekt i Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad