Torgyta med människor i rörelse och kringliggande höghus och byggnader. I mitten av torgytan finns en fontän, illustration.
Visionsbild för Marieberg, DN-torget.

Stadsutvecklingsområde Marieberg

Marieberg är en del av innerstaden med fina kvaliteter och stor potential för fler bostäder, arbetsplatser och service. Stadens planer för Mariebergs utveckling är att skapa en levande och promenadvänlig innerstad. Målet är att Marieberg ska vara en trivsam stadsdel att bo, arbeta, vistas och leva i.

Stadsbyggnadskontoret tog under våren 2012 fram ett program för utvecklingen av området som innehåller ett 20-tal fastigheter eller platser som bedöms som möjliga att utveckla. De första detaljplanearbetena har därefter påbörjats.

Planarbetena i Marieberg avstannade 2013 på grund av nya kurvor för flygbullret. Trafikverket tog 2015 fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats som redovisar ett influensområde för flygbuller. 

Marieberg ligger inom influensområdet, vilket påverkar möjligheterna till planläggning för ny bostadsbebyggelse, förskolor och skolor i detta område. Staden har med anledning av detta prövat att återuppta planläggningen för en av platserna i området med syfte att ge vägledning i hur bullerproblematiken kan hanteras i planarbetet för övriga utpekade platser i Marieberg. Staden ser utifrån detta försök att det med nuvarande förutsättningar inte är möjligt med planläggning för ny bostadsbebyggelse, förskolor och skolor inom influensområdet.

Stadsbebyggelse

Stockholms stads vision är att tydliggöra Marieberg som en del av innerstaden, en stadsdel som är naturligt sammankopplad med omkringliggande stadsdelar. Möjligheter att röra sig inom och till området ska förbättras och kopplingar till omgivande rekreationsområden ska utvecklas.

Området bedöms ha stora utvecklingspotential genom sitt fina läge vid natur och vatten i Stockholms innerstad. En utveckling av Marieberg med ökad täthet skulle möjliggöra många nya bostäder i ett eftertraktat innerstadsläge och många tillgängliga och attraktiva arbetsplatser. Det skulle också öka underlaget för ett utvecklat och rikt stadsliv i Marieberg.

Målet är att förtäta stadsdelen med cirka 1 100 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter för kontor, handel, service och skolverksamhet.

Tidsplan

  • Arbetet med de tre första detaljplanerna i programmet drogs igång 2013.
  • De första detaljplanearbetena har påbörjats, men ligger för närvarande vilande på grund av Riksintressepreciseringen för Bromma flygplats. 
  • Nytt planarbete har påbörjats inom Trängkåren 6 och 7 för kontor, handel och service med mera.
  • I Konradsbergsparken pågår även planarbete för ny idrottshall med preliminärt antagande 2023.
  • Genomförandet kommer troligtvis att pågå under många år framöver.

Byggaktörer

Byggaktörer är Areim, ByggVesta, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Fastighets AB Lysbomben.

Bilder

Flygvy över området kring Marieberg från öster, fotografi.
Flygfoto över Marieberg från öster.
Flygvy över området med ny bebyggelse, illustration.
Illustration över Marieberg, flygvy.
Karta över området med stadsutvecklingsområdet markerat med streckad linje.
Stadsutvecklingsområdet.
Karta över området med kvarteret Lysbomben markerat.
Kvarteret Lysbomben.

Frågor och svar

I det här arbetet har vi valt att studera endast Marieberg som helhet med en avgränsning som inte innefattar Fredhäll. En eventuell utveckling av Fredhäll kräver en egen noggrann utredning, inte minst eftersom Fredhälls stadsplan har ett stort kulturhistoriskt värde, grönklassad enligt Stadsmuseet.

Det finns en politisk önskan att utreda möjligheten att bygga höga hus i Marieberg. Programmet belyser frågan om höga hus och redovisar idéer och konsekvenser av det.

Marieberg är en stadsdel som har mycket god tillgång till både större och mindre parker och områden för rekreation. Efterfrågan på urbana stadsmiljöer är idag hög i Stockholm. Fler vill bo i innerstaden med den täthet och blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och urbana verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. I programarbetet för Marieberg har målet varit att värna stadsdelens särdrag och de mest värdefulla parkkvaliteterna, samtidigt som stadsdelen föreslås.

Utöver de gröna inslagen i gaturummen har de huvudsakliga parkkvaliteterna bedömts vara Mariebergsparken och strandpromenaden för lugn och avskildhet, Smedsuddsbadet som en av innerstadens mest attraktiva badplatser, Signalparken som en aktiv grön oas med bland annat lekaktiviteter för mindre barn, och den delen av Konradsbergsparken med en mångfald av gamla uppvuxna trädsorter från den gamla sjukhusträdgården. 

Övriga platser och då ibland även gröna delar, har i vägningen mellan att åstadkomma eftertraktade bostäder och att värna de mest värdefulla och välutnyttjade gröna miljöerna, bedömts som möjliga platser för ny bebyggelse.

På Rålambsvägens norra sida i solbelyst läge skapas en ny kombinerad park och torg. Här kommer att finnas sittplatser för att äta en picknick-lunch, titta på folk eller stanna till. Det kommer att finnas blomplanteringar, stora träd, men också utrymme för till exempel frukt- och grönsaksmarknad eller mer spontana aktiviteter som lokal loppis eller tillfälliga konstinstallationer.

Till viss del ersätts parkeringen genom förslag till kantstensparkering längs Gjörwellsgatan. Alla platser kommer inte att kunna ersättas. Staden arbetar för att minska utnyttjandet av det allmänna gatuutrymmet för privat parkering och istället öka möjligheterna till parkering under mark. Viss överkapacitet av antalet parkeringsplatser i Marieberg har konstaterats i genomförd parkeringsutredning.

Stadens ambition är att bygga vidare på en hållbar sammankopplad stad med förbättrad tillgänglighet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Då blir andra trafikval än bilåkande mer attraktiva och en mindre andel av invånarnas gemensamma ytor behöver då också tas i anspråk för enskild bilparkering. Parkeringsbehovet för nya bostadshus löses genom garage inom aktuell fastighet.

nätverk av gator att röra sig genom och mellan stadsdelar, är det positivt att öppna upp gatukopplingar som förenklar flödet genom staden. Vi vet också att en gata som har flera korsningspunkter längs sträckningen och bebyggelse utmed sidorna blir en gata där bilar kör långsammare. 

För att signalera stadsmiljö när man landar i Marieberg efter Västerbrons fäste är det angeläget att gestalta gatan som en stadsgata snarare än en motorväg. Det krävs att hela gaturummet är gestaltat för lägre hastigheter för att hastighetsgränserna ska hållas.

Det räcker inte med enbart skyltning, vid ny bostadsbebyggelse har staden också ett tillgänglighetskrav på att möjliggöra angöring till bostäder inom 10 meter från entré, så gatuförlängningen behövs även för föreslagen bostadsbebyggelse.

Vår bedömning är att trafiken i Marieberg inte kommer att öka i någon större omfattning, då trafikflödena inte ändras i så stor utsträckning. Dessutom satsar vi på en förstärkning och utveckling av kollektivtrafik liksom gång- och cykelvägar för att uppmuntra till andra transportsätt.

När Marieberg blir en mer integrerad del av innerstaden ska såväl kollektivtrafiken som möjligheterna till att gå och cykla utvecklas. Vår ambition i utvecklingen är att genomföra detta, kanske i viss mån på bekostnad av biltrafiken. Programmet innehåller en struktur som möjliggör för en framtid med spårvagn.

Vill du veta mer?

Bilder

Vy mot hög byggnad, bilväg, människor i rörelse, illustration.
Gjörwellsgatan, Marieberg.
Stadsmiljö, människor i rörelse, illustration.
Rålambshovsvägen, Marieberg.
Flygvy över området, illustration.
Västerbroplan.
Torgyta med människor i rörelse och kringliggande höghus och byggnader. I mitten av torgytan finns en fontän, illustration.
Visionsbild för Marieberg, DN-torget.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Joacim Nylander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 533

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i stadsutvecklingsområdet Marieberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad