En byggnad med fyrkantig form och ljus fasad. Framför byggnaden finns träd och annan grönska och en gång- och cykelbana, illustration.
Perspektiv mot sydväst från gång- och cykelstråket norr om idrottshallen. Illustration: Arkitema.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny idrottshall i Konradsbergsparken

Marieberg

Två nya idrottssalar planeras inom fastigheten Marieberg 1:26 i Konradsbergsparken på Kungsholmen.

Den nya idrottsanläggningen Hedvigsbergssalarna planeras i den nordvästra delen av Konradsbergsparken. Det blir en ny offentlig plats för rekreation och hälsa på Kungsholmen.

Förslaget består av två idrottssalar med tillhörande funktioner. Det är i dag stor brist på idrottshallar i Stockholm, inte minst på Kungsholmen. Anläggningen är tänkt att användas av Kungsholmens skolelever på dagtid och av idrottsföreningar under kvällar och helger.

En byggnad med två olika takhöjder. Byggnaden är placerad vid en bilväg, illustration.
Perspektiv mot nordväst från Konradsbergsgatan. Illustration: Arkitema.

Den planerade platsen för hallen är svårutnyttjad med tät skog och stora höjdskillnader. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och ekologiska samband. Detta ställer krav på placering, volymhantering och gestaltning. Med rätt utformning och innehåll kan idrottshallen bli en mötesplats och bidra till ökad trygghet i området.

Utemiljön kring den föreslagna byggnaden ska ansluta till befintliga karaktärer vad gäller växtlighet, naturliga slänter samt karaktär av natur och landskapspark.

Bilder

Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot norr. Illustration: Arkitema.
Perspektiv från söder. Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot söder. Illustration: Arkitema.
Perspektiv från öster. Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot öster. Illustration: Arkitema.
Perspektiv från väster. Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot väster. Illustration: Arkitema.

Tidplan

 • Start-PM januari 2020
 • Samråd 1 februari 2022–14 mars 2022
 • Granskning beräknas ske i mars 2024. Mer information kommer publiceras närmare granskning.
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden beräknas äga rum i juni 2024.
 • Antagande i kommunfullmäktige hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 522 

Joacim Nylander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 533

Stadsutvecklingsområde Marieberg

Projekt i Marieberg

 • Vy längs med gata med byggnader i olika volym till höger i bild, människor, bilar och cyklister i rörelse, illustration.
  Gatuperspektiv som illustrerar Gjörwellsgatan med ny bebyggelse. I bilden syns Ekentorget och DN-torget. I bildens mitt skymtar det befintliga Tidningshuset och Månlandaren. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad