Vy från öster. Bild: Tengbom
Projekt Pågående

Moské vid Skärholmsvägen

Skärholmen

En ny moské planeras att byggas vid Skärholmsvägen i Skärholmen. Detaljplanen vann laga kraft 2014 och byggnationen planeras att starta under 2022.

Projektfakta

Moské vid Skärholmsvägen

En ny moské planeras att byggas vid Skärholmsvägen. Platsen är idag obebyggd och består till hälften av en bergssluttning och hälften av parkmark med öppna gräsytor och gång- och cykelvägar. Den nya moskén planeras att infogas i bergssluttningen, med två suterrängvåningar mot Skärholmsvägen. Byggnaden är uppdelad i två delar. Den södra delen, som innehåller en sal för bön är vriden mot Mecka och kröns av en kupol. Den norra delen, som i sin tur är uppdelad i flera delvolymer, innehåller övrig verksamhet. Moskén är inte bara en byggnad för andakt och bön. Det är ett levande allaktivitetshus för utbildning, samvaro, lek, motion och fest.

Norr om byggnaden byggs ett angöringstorg med cirka 20 parkeringsplatser. Byggnationen innebär att gångvägen längs Skärholmsvägen flyttas ut till Skärholmsvägen. Även gångvägen som leder upp till Harholmen 3 flyttas och förläggs runt det nya angöringstorget.

Byggaktör

Islamiska Stiftelsen i Skärholmen bygger moskén och Stockholms stad utför omledning av gångvägar.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i mars 2014
  • Markarbeten i form av sprängning och utlastning av berg startade i april, 2022
  • Stadens arbeten med flytt av gångväg och ledningar startade i april 2023
  • Byggstart planeras till hösten 2023

Vill du veta mer?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad