Vy över torgplats med omgivande bebyggelse i form av röda tegelhus, sittytor, träd och människor i rörelse, illustration.
Vy från områdets huvudgata som visar gaveln på byggnad 1 med den nya torgplatsen i förgrunden. Illustration: Sweco.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Student- och forskarbostäder på Norra Djurgården

Norra Djurgården

På Norra Djurgården ska cirka 275 student- och forskarboenden samt forsknings- och undervisningslokaler.

Granskning pågår, 15 maj–14 juni

Under granskningsperioden kan du titta på vad förslaget innebär, hur tidigare synpunkter påverkat planen och lämna synpunkter. Eventuella synpunkter lämnar du skriftligt under granskningsperioden.

Titta på förslaget

Förslaget visas i e-tjänsten och i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintlig fastighet tillskapa byggrätter för att uppföra bostäder som inrymmer cirka 275 boplatser för studenter och forskare samt undervisnings- och forskarlokaler och kompletterande service och verksamheter knutna till campusområdet, inom fastigheten Norra Djurgården 1:44, Kräftriket.

Det är Statens Fastighetsverk som äger fastigheten och Akademiska Hus AB som arrenderar marken och äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheten. Kungliga Djurgården är kunglig mark som förvaltas av Kungliga Djurgårdförvaltningen där Kungen har dispositionsrätt.

I samband med att området förtätas föreslås det även att man ska tillvarata och stärka kultur-och naturvärden på platsen samt upprusta institutionsparken. Det är positivt med kopplingen till Brunnsvikens rekreations- och naturområde samt att kopplingen till Stockholms universitetsområde i Albano stärks.

Bilder

Kartbild över området som ska bebyggas. Kartan visar föreslaget planområde i rött.
Vy mot entré till röd tegelbyggnad, entrédörr med stora glaspartier och dörrfoder i grönt. Framför byggnaden finns sittytor, träd och människor i rörelse, illustration.
Exempel på tegelförband vid fönster, mönstersättning av tegel som markerar entrévåning och entrépartier.

Tidsplan

  • Start-PM mars 2021.
  • Samråd 14 mars–24 april 2023.
  • Granskning 15 maj–14 juni 2024.
  • Antagande kvartal 3 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Akademiska hus AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Arén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 486

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad