Tegelbyggnader, sittplatser med bänkar, stenbelagda gångvägar, människor som sitter och är i rörelse samt en foodtruck. Illustration.
Visionsbild, vy från områdets huvudgata, med den nya torgplatsen. Bild: Sweco
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Student- och forskarbostäder på Norra Djurgården

Norra Djurgården

På Norra Djurgården ska omkring 300 nya bostäder byggas för studenter och forskare samt forsknings- och undervisningslokaler.

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintlig fastighet tillskapa byggrätter för att uppföra bostäder som inrymmer cirka 300 boplatser för studenter och forskare samt undervisnings- och forskarlokaler, inom fastigheten Norra Djurgården 1:44, Kräftriket.

Det är Statens Fastighetsverk som äger fastigheten och Akademiska Hus AB som arrenderar marken och äger och förvaltar samtliga byggnader på fastigheten. Kungliga Djurgården är kunglig mark som förvaltas av Kungliga Djurgårdförvaltningen där Kungen har dispositionsrätt.

I samband med att området förtätas föreslås det även att man ska tillvarata och stärka kultur-och naturvärden på platsen samt upprusta institutionsparken. Det är positivt med kopplingen till Brunnsvikens rekreations- och naturområde samt att kopplingen till Stockholms universitetsområde i Albano stärks.

Bilder

Kartbild över området som ska bebyggas.Kartan visar föreslaget planområde i rött..
Tegelbyggnad med fönster med gröna fönsterkarmar. Träd och plantering utanför tegelbyggnaden. Fik med uteservering på nedre botten.Människor som sitter på uteserveringen och är i rörelse. Illustration.
Illustration som visar exempel på hur omsorg om detaljer skulle kunna tolkas i den nya årsringen av bebyggelse i Kräftriket. Här syns exempel på tegelförband vid fönster, mönstersättning av tegel som markerar entrévåning och entrépartier. Fönstergruppering och inslag av ytor i avvikande materialitet och kulör skulle kunna bidra till den detaljrikedom som är så karaktäristisk för området.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2021.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter sker: 14 mars 2023 - 24 april 2023.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: preliminärt kvartal 4 2023.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: preliminärt kvartal 2 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Akademiska hus AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Arén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 486

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad