Ny bebyggelse i Marieberg, kvarteret Trängkåren.
Projekt Planerat

Ny bebyggelse i tidningskvarteren

Marieberg

Nya lokaler för kontor, handel och service planeras vid Gjörwellsgatan och Rålambsvägen i Marieberg.

Projektfakta

Utveckla Marieberg

Planen är att utveckla fastigheterna Trängkåren 6 och Trängkåren 7 genom en komplettering med främst fler kontors- och handelslokaler och service. Planarbetet ska även pröva om det är lämpligt med nya höga hus på platsen.

Behov av kontor, handel och service

Planarbetet ger möjlighet till fler funktioner i Marieberg. Ett tillskott av kontor, handel och service behövs eftersom stadsdelen idag har ganska låg täthet och det är brist på handel och service..

Utvecklingen ska också bidra till mer attraktiva och trygga offentliga rum, bland annat genom att vända entréer mot gatan, planera för publika ändamål i bottenvåningarna och skapa tydligare tvärkopplingar i området.

Trängkåren 6 och Trängkåren 7 ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och riksintresset Bromma flygplats. Fastigheterna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär den högsta kulturhistoriska klassen och att en byggnad/fastighet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde.

Planområdet

Fastigheterna har ett centralt läge i stadsdelen vid de två huvudgatorna Gjörwellsgatan och Rålambsvägen. Inom fastigheten Trängkåren 6 finns den ursprungliga anläggningen för Svenska Dagbladet med personalrestaurang och konferenslokaler, numera Swecos huvudkontor. Inom fastigheten Trängkåren 7 finns det höga DN-huset med tillhörande lågdel, innehållande kontor, konferenslokaler, restaurang, café, ett större garage och parkeringshus.

Båda fastigheterna har flera byggnader uppförda under olika årtionden och de högre delarna syns på långt håll från många platser i staden.

Väster om och i direkt anslutning till fastigheten Trängkåren 7 ligger Signalparken. Inom fastigheten Trängkåren 7 finns den så kallade DN-trädgården.

Program för Marieberg

Ett program för utvecklingen av Marieberg godkändes av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2012. I programmet anges att stadsdelen ska utvecklas till en integrerad del av staden. Områdets kvaliteter ska förstärkas genom utvecklade och aktiverade stadsrum, parkmiljöer och grönstråk samt genom fler lokala kopplingar.

Programmet är till stor del fortfarande aktuellt men förutsättningarna för bostäder har påverkats av att Trafikverket tog fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats 2015 som innebär att influensområdet för flygbuller direkt berör Marieberg.

Tidplan

  • Start-PM september 2019
  • Samråd under kvartal 3-4 2022
  • Granskning kvartal 4 2023
  • Godkännande/antagande kvartal 2 2024

Byggaktör

Areim.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad