Visionsbild. Vy från Odd Fellowvägen. HMXW Arkitekter
Visionsbild. Vy från Odd Fellowvägen. Illustration framtagen av HMXW Arkitekter
Projekt Planerat

Ny förskola i Bredäng

Bredäng

Vid Odd Fellowvägen i Bredäng har staden ett förslag om att bygga en ny förskola. Det innehåller en huvudbyggnad och två mindre byggnader med plats för totalt åtta förskoleavdelningar. De befintliga byggnaderna rivs.

Projektfakta

Ny förskola med 8 avdelningar

En ny förskola med åtta avdelningar kan tillgodose det kommande behovet av förskoleplatser i det här området. Den befintliga förskolan har idag tre avdelningar och byggnaderna är i dåligt skick och kommer därför att rivas. Planer på att skapa en större och sammanhängande gård för förskolan ingår också i förslaget.

Nära vändplanen vid Odd Fellowvägen och Jakobsbergs gård

Området är beläget i norra Bredäng vid vändplanen Odd Fellowvägen och Jakobsbergs gård. Norra Bredäng är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Stockholms översiktsplan och gården har högt kulturhistoriskt värde. 

Bra plats att utöka antalet förskoleplatser

Den här fastigheten, Nordens Vänner 2 med flera, som idag har en förskola är identifierad som en bra plats att utöka förskoleverksamheten på, med fler avdelningar, från 3 till 8. Den befintliga förskolan föreslås att rivas och därmed göra plats för den nya.

Preliminär tidplan 

  • Start-PM mars 2021
  • Samråd 26 oktober-8 december 2021
  • Granskning 29 juni - 6 september 2022
  • Antagande planeras till 24 november 2022

Markägarförhållanden

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad och fastigheten Nordens Vänner 2 med flera är upplåten med tomträtt till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Skolfastigheter i Stockholm AB, webbplats  

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Perspektiv. Vy från Odd Fellowvägen, vändplan och Jakobsbergs gård. HMXW Arkitekter
Perspektiv. Vy från Odd Fellowvägen, vändplan och Jakobsbergs gård. HMXW Arkitekter
Vy från Odd Fellowvägen. HMXW Arkitekter
Vy från Odd Fellowvägen. HMXW Arkitekter
Vy från nordöst, gång- och cykelvägen norr om fastigheten. HMXW Arkitekter
Vy från nordöst, gång- och cykelvägen norr om fastigheten. HMXW Arkitekter
Flygbild. Förskolebyggnaderna föreslås placeras i samma läge som befintliga byggnader och samma riktning som Jakobsbergs gårds flygelbyggnader. HMXW Arkitekter
Flygbild. Förskolebyggnaderna föreslås placeras i samma läge som befintliga byggnader och samma riktning som Jakobsbergs gårds flygelbyggnader. HMXW Arkitekter
Situationsplan. Gårdsytan är indelad i tre olika zoner. Befintliga träd inom den utvidgade ytan skyddas i planförslaget. HMXW Arkitekter
Situationsplan. Gårdsytan är indelad i tre olika zoner. Befintliga träd inom den utvidgade ytan skyddas i planförslaget. HMXW Arkitekter

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad