Projekt Genomfört

Ny gång- och cykelbana på Arenavägen

Johanneshov

Arenavägen är en del i ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Idag är möjligheterna att gå och cykla begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten, framförallt för gående och cyklister.

Projektfakta

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana och förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

I samband med att järnvägsspåren tas bort och i enlighet med stadens cykelplan bygger Stockholms stad en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på Arenavägens västra sida mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen, en sträcka på cirka 600 meter. Den ansluter till den befintliga gång- och cykelbanan på Arenavägen norr om korsningen vid Palmfeltsvägen.

Följande åtgärder planeras för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten:

  • Gång- och cykelbanan breddas och blir sammanhängande mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen.
  • De signalreglerade korsningarna vid Palmfeltsvägen och Hallvägen byggs om.
  • Nytt övergångsställe mellan Arenavägen och Arenatorget.
  • Vid trappan mot Globens tunnelbanestation delar gående och cyklister yta vilket kommer att tydliggöras med plattsättning.
  • Utöka antalet cykelparkeringar vid Arenaslingan.
  • Övergångsställen kommer att tillgänglighetsanpassas.

Möter behovet av säkra vägar för dem som cyklar

Idag är möjligheterna att gå och cykla längs Arenavägen begränsade mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen. Det finns ingen cykelbana och det finns endast gångbana mellan Palmfeltsvägen och Hotell- och restaurangskolan. Cyklister och bilister får samsas om samma yta och i rusningstrafik är det många som går från Globens tunnelbanestation till arbetsplatser och skolor. Därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att för de som går och cyklar längs Arenavägen.

Pågår 2016–2018

Byggstart hösten 2016. Projektet beräknas slutfört hösten 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad