En byggnad med fyrkantig form och ljus fasad. Framför byggnaden finns träd och annan grönska och en gång- och cykelbana, illustration.
Perspektiv mot sydväst från gång- och cykelstråket norr om idrottshallen. Illustration: Arkitema.
Projekt Planerat

Ny idrottshall i Konradsbergsparken

Marieberg

Två nya idrottssalar planeras inom fastigheten Marieberg 1:26 i Konradsbergsparken på Kungsholmen.

Projektfakta

Stort behov av idrottshallar

Den nya idrottsanläggningen Hedvigsbergssalarna planeras i den nordvästra delen av Konradsbergsparken. Det blir en ny offentlig plats för rekreation och hälsa på Kungsholmen.

Förslaget består av två idrottssalar med tillhörande funktioner. Det är i dag stor brist på idrottshallar i Stockholm, inte minst på Kungsholmen. Anläggningen är tänkt att användas av Kungsholmens skolelever på dagtid och av idrottsföreningar under kvällar och helger.

Den planerade platsen för hallen är svårutnyttjad med tät skog och stora höjdskillnader. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och ekologiska samband. Detta ställer krav på placering, volymhantering och gestaltning. Med rätt utformning och innehåll kan idrottshallen bli en mötesplats och bidra till ökad trygghet i området.

Utemiljön kring den föreslagna byggnaden ska ansluta till befintliga karaktärer vad gäller växtlighet, naturliga slänter samt karaktär av natur och landskapspark.

Tidplan

  • Start-PM: januari 2020
  • Samråd: 1 februari 2022–14 mars 2022
  • Granskning: kvartal 4 2023
  • Antagande: kvartal 1 2024

Byggaktör

SISAB.

Bildgalleri

En byggnad med fyrkantig form och ljus fasad. Framför byggnaden finns träd och annan grönska och en gång- och cykelbana, illustration.
Perspektiv mot sydväst från gång- och cykelstråket norr om idrottshallen. Illustration: Arkitema.
En byggnad med två olika takhöjder. Byggnaden är placerad vid en bilväg, illustration.
Perspektiv mot nordväst från Konradsbergsgatan. Illustration: Arkitema.
Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot norr. Illustration: Arkitema.
Perspektiv från öster. Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot öster. Illustration: Arkitema.
Perspektiv från söder. Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot söder. Illustration: Arkitema.
Perspektiv från väster. Huskropp med rakt tak på kuperad mark, illustration.
Fasad mot väster. Illustration: Arkitema.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexandra Källén

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joacim Nylander

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad