Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny idrottshall i Konradsbergsparken

Stadshagen

En ny dubbel idrottshall planeras inom fastigheten Marieberg 1:26 i Konradsbergsparken på Kungsholmen.

Projektfakta

Stort behov av idrottshallar

Den nya idrottsanläggningen Konradsbergshallen planeras i den nordvästra delen av Konradsbergsparken. Förslaget består av två mindre hallar med omklädningsrum och övriga ytor på totalt cirka 2 700 kvadratmeter. Det är idag stor brist på idrottshallar i Stockholm, inte minst på Kungsholmen. Anläggningen är tänkt att användas av Kungsholmens skolelever på dagtid och av idrottsföreningar under kvällar och helger.

Den planerade platsen för hallen är svårutnyttjad med tät skog och stora höjdskillnader. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och ekologiska samband. Detta ställer krav på placering, volymhantering och gestaltning. Med rätt utformning och innehåll kan idrottshallen bli en mötesplats och bidra till ökad trygghet i området.

Tidplan

  • Start-PM: januari 2020
  • Samråd: februari 2022
  • Granskning: mars 2023
  • Antagande: juni 2023

Byggaktör

SISAB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad