dcsimg
Projekt Pågående

1 240 nya bostäder på östra Södermalm

Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå tidigare låg, ska Stockholms stad tillsammans med byggaktörerna bygga sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter. Vi planerar för att de första bostadskvarteren börjar byggas under 2020.

Planerade arbeten

Ombyggnation av gator

Under juli 2019 påbörjades nästa etapp i ombyggnationen av gator i kvarteret Persikan. Stadens entreprenör är PEAB.

Arbete ska ske i Tegelviksgatan, Bondegatans nya förlängning, i nya förlängningen av Barnängsgatan samt den blivande Emelies Gata. Vid arbeten i Tegelviksgatan ska gatan vara framkomlig. Gång- och cykelväg utmed Emelies gata hålls öppen under etappen, gatan är dock stängd för annan trafik. Parkeringsplatser utmed gator hålls tillgängliga i största möjliga utsträckning och återvinningskärl vid blivande Tummens tog ska vara tillgängliga.

Bondegatan har sänkts och den nya sträckningen innebär att vägen byggs ihop med Tegelviksgatan. 

Under perioder kommer arbetet att innefatta sprängningsarbete.

Den här etappen beräknas vara klar under 2021.

Tegelviksgatan

Ombyggnationen av gator i området ger extra påverkan påframkomligheten vid Tegelviksgatan fram till augusti 2020. Bondegatans förlängning är öppnad tills vidare och cykel-, bil-,och busstrafik leds via den.

Gångvägen utanför Tegelviksgatan 29-33 stängs i cirka en månad, med start den 25 juni 2020. Berg påträffades tidigare i Tegelviksgatan.Detta påverkde tidplanen för färdigställade av arbetet. Avstängningen av Tegelviksgatan kommer därför vara på plats tills arbetet ärklart. Schakt och rörläggning pågår i den delen till och med augusti.

Byggstart bostäder

Under hösten 2020 planerar fyra byggaktörer att ha byggstart. Under augusti/september är byggstart planerad i tre av de fyra kvarteren mellan Bondegatans förlängning och Nackagatan.

Signalering vid sprängning och säkerhetsavspärrning

Innan sprängning signaleras korta upprepande signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en lång signal.

Befinner du dig i närheten av borrning och sprängning kan du komma att uppleva buller.

Vid vissa tillfällen sker sprängning nära befintliga vägar. Vid dessa tillfällen kan en extra avspärrning behövas av säkerhetsskäl.

Trädfällning längs gamla bussgatan (Emelies gata)

Under hösten 2019 fälldes träd utmed den blivande Emelies gata. De aktuella träden stod mellan gång- och cykelbanan och själva gatan. 

Lutningen på den gamla bussgatan är i dag brant och för att gatan ska fungera för den planerade trafiken och det nya bostadsområdet måste den justeras. Det innebär att cirka 20 träd behövde fällas. Träd kommer sedan att återplanteras på båda sidor av den nya gatan. 

Frågor och svar

Bildgalleri

Här är en modellskiss av det nya kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från nordöst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret.
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret. Stråket har arbetsnamnet Persikogränd. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya torget i kvarter 1.
I kvarter 1 planeras ett nytt torg i hörnet vid Bondegatan och den nya gatan norr om kvarteret. Illustration: Sweco
Bild på kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1b Barnängsgatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 1b Norra gatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor

Projektfakta

1 240 lägenheter i sju nya kvarter

Staden tillsammans med byggaktörerna ska bygga sju nya bostadskvarter med totalt cirka 1 240 lägenheter. Fördelningen blir cirka 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Området får två nya förskolor med totalt 10-12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren byggs ett gång- och cykelstråk genom området.

Persikan planeras bli en levande och varierad stadsdel. Det planeras för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

Tidplan

Vi räknar nu med att de första bostadskvarteren börjar byggas 2020.

Rivning av den gamla bussdepån genomfördes under 2018 och 2019.

Ombyggnation av gator sker i etapper.

  • Etapp 1 genomfördes hösten 2018-sommaren 2019
  • Etapp 2 påbörjades sommaren 2019 och beräknas pågå till och med kvartal 2 2021.

Genomförd planprocess

Våren 2015 var det samråd om detaljplanen och de synpunkter som kom in redovisades för stadsbyggnadsnämnden i november 2015. Förslaget omarbetades något och under perioden 31 augusti - 28 september 2016 var det omarbetade förslaget ute på granskning. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 8 december 2016. Planen antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017.

Efter antagandet överklagades planen till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017. Beslutet överklagades därefter till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen fattade den 18 januari 2018 beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Byggaktörer

Staden har involverat många byggaktörer i projektet för att få variation i arkitekturen inom området.

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Delmålet är 80 000 bostäder till år 2025. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som gjorts.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Farid Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad