dcsimg
Projekt Pågående

1 240 nya bostäder på östra Södermalm

Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå ligger idag, ska Stockholms stad tillsammans med byggaktörerna bygga sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter. Rivningen av bussdepån startade i juni 2018 och beräknas vara klar sommaren 2019. Vi planerar för att de första bostadskvarteren kan börja byggas 2020.

Planerade arbeten

Rivning av bussdepån

Rivningen är depån är klar. Avslutande arbete och avetablering sker i augusti. Rivningsentreprenör är företaget NKR. Rivningen sker på ett säkert sätt och enligt de riktlinjer som miljöförvaltningen och Naturvårdsverket har satt upp, bland annat när det gäller bullernivåer och arbetstiderna 07.00-19.00.

Det har framkommit att fler i området känner oro över spridning av asbest under rivningen. Den asbest som tidigare fanns i byggnaden har tidigare avlägsnats på ett säkert och korrekt sätt. Ingen asbest finns därmed kvar.

Ombyggnation av gator

Under juli 2019 påbörjades nästa etapp i ombyggnationen av gator i kvarteret Persikan. Stadens entreprenör är PEAB och de  började etablera sig under juli månad. Parkeringsplatser utmed gator ska inte stängas av och återvinningskärl vid blivande Tummens tog ska vara tillgängliga.

Arbete ska ske i Tegelviksgatan, Bondegatans förlängning, Barnängsgatans förlängning samt den blivande Emelies Gata. Vid arbeten i Tegelviksgatan ska gatan vara framkomlig. Gång- och cykelväg utmed Emelies gata hålls öppen under etappen, gatan är dock stängd för annan trafik.

Bondegatan har sänkts och den nya sträckningen innebär att vägen byggs ihop med Tegelviksgatan. 

Den här etappen beräknas vara klar under 2021.

Barnängsgatan öppnar för busstrafik

Måndag vecka 35 öppnas Barnängsgatan för busstrafik. Bussar trafikerar gatan under kommande etapp i ombyggnationen av gator.

Dammbekämpning

Vi har haft problem med damm. Åtgärder för dammbekämpning pågår löpande.

Bland annat bevattnas massorna i förebyggande syfte under nattetid.

Bildgalleri

Här är en modellskiss av det nya kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från nordöst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Visionsbild på den nya parken i kvarteret.
Visionsbild på den nya parken i kvarteret. Parken har arbetsnamnet Persikoparken. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret.
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret. Stråket har arbetsnamnet Persikogränd. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya torget i kvarter 1.
I kvarter 1 planeras ett nytt torg i hörnet vid Bondegatan och den nya gatan norr om kvarteret. Illustration: Sweco
Bild på kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1b Barnängsgatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 1b Norra gatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter

Projektfakta

1 240 lägenheter i sju nya kvarter

Staden tillsammans med byggaktörerna ska bygga sju nya bostadskvarter med totalt ca 1 240 lägenheter. Fördelningen blir ca 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Området får två nya förskolor med totalt 10-12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren byggs ett gång- och cykelstråk genom området.

Persikan planeras bli en levande och varierad stadsdel. Det planeras för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

Tidplan

Den ursprungliga tidplanen för byggstarten har skjutits fram på grund av överklagandeprocessen. Vi räknar nu med att de första bostadskvarteren börjar byggas 2020.

Innan bostäderna kan byggas ska den gamla bussdepån rivas. Rivningen startade i juni 2018 och planeras pågå till och med juli 2019. 

Genomförd planprocess

Våren 2015 var det samråd om detaljplanen och de synpunkter som kom in redovisades för stadsbyggnadsnämnden i november 2015. Förslaget omarbetades något och under perioden 31 augusti - 28 september 2016 var det omarbetade förslaget ute på granskning. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 8 december 2016. Planen antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017.

Efter antagandet överklagades planen till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena i oktober 2017. Beslutet överklagades därefter till mark- och miljööverdomstolen. Domstolen fattade den 18 januari 2018 beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Det innebär att detaljplanen nu har vunnit laga kraft.

Byggaktörer

Staden har involverat många byggaktörer i projektet för att få variation i arkitekturen inom området.

  • Seniorgården
  • Folkhem
  • SKB
  • Einar Mattson,
  • Svenska Bostäder
  • Stockholmshem
  • Veidekke
  • Wallfast
  • JM

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Delmålet är 80 000 bostäder till år 2025. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Farid Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad