Fastigheten Bykkaret 3 sedd från Badstrandsvägen.
Projekt Pågående

Nya bostäder på Stora Essingen

Kungsholmen

Planen för Badstrandsvägen 14 på Stora Essingen har vunnit laga kraft. Fastigheten får en tillbyggnad i tre våningar som ska inrymma cirka 8 nya bostäder.

Projektfakta

Planen möjliggör en tillbyggnad i tre våningar på fastigheten Bykkaret 3 på Stora Essingen, för att tillskapa nya bostäder. Fastigheten ligger på Badstrandsvägen 14 och omfattar cirka 570 m2.

Höjden på tillbyggnaden ska anpassas till befintligt hus. Tillbyggnaden ska utföras så varsamt som möjligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Platsen har god kollektivtrafiktillgång med närhet till buss, tvärbana, och i viss mån tunnelbana.

Tidplan

  • Planen vann laga kraft den 6 september 2023
  • Antagande februari 2023
  • Granskning 2–29 november 2022
  • Samråd 22 mars – 2 maj 2022
  • Start-PM maj 2021

Byggaktör

Fastigheten ägs av Pelarstaden Bykkaret 3 i Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad