Byggnader och träd som ligger vid vattnet. Illustration.
Föreslagen bebyggelse sett från vattnet. Gul linje markerar byggnader som prövas inom aktuellt planförslag. Bild: Yellon med bearbetning av SBK
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Kontor blir till bostäder på Stora Essingen

Stora Essingen

På Stora Essingens norra del, vid tvärbanan föreslås en utveckling av fastigheten Ångtvätten 16 med flera. Planförslaget möjliggör för cirka 200 bostäder, en förskola och verksamhetslokaler i bottenvåningar.

Förslag på detaljplan möjliggör för cirka 200 nya bostäder, en förskola och verksamhetslokaler på Stora Essingen. Planförslaget innebär att man behöver riva kontorshuset känt som Lärarnas hus.

Nya flerbostadshus

Planförslaget innebär byggnad av ett u-format flerbostadshus och tre enskilda punkthus som placeras längs Segelbåtsvägen. Det u-formade flerbostadshuset får max uppföras i åtta våningar.

Den tidigare detaljplanen med diarienummer 2017-09622 har blivit avskriven och ersatt med detta projekts detaljplan 2020-11437.

En mer blandad och levande stadsmiljö

I översiktsplanen är området utpekat som en del av den centrala stadens utvidgning. Det huvudsakliga målet med utvidgningen är att skapa en tätare, sammanhållen och mer mångsidig och levande stadsmiljö. Det ska ge rätt förutsättningar för ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser med mera.

Strandpromenaderna och parkstråken kring Essingeöarna är också utpekad att utvecklas så att bland annat kontakten med vattnet förbättras. Det fanns även ett förslag om ny pendelbåtstrafik som ska göra det enklare att resa till andra stadsdelar.

Bilder

Nytt hus och gammalt hus vid segelbåtsvägen. Människor som promenerar på trottoaren. Illustration.
Perspektivbild redovisande föreslagen ny bebyggelse längs östra Segelbåtsvägen i anslutning till befintliga punkthus inom Tvålen 6. Vy mot nordost. Bild: Yellon
Hus med balkonger med träd utanför. Människor som promenerar. Illustration.
Perspektivbild redovisande föreslagen ny bebyggelse längs norra Segelbåtsvägen. Vy mot norr. Bild: Yellon
Bostadshus med balkonger, människor som cyklar och promenerar. Gata och trottoar samt en plantering med träd, växter och blommor. Bro för tvärbana som går ovanför trottoaren och gatan. Illustration.
Perspektivbild redovisande föreslagen ny bebyggelse i anslutning till Tvärbanan/Alviksbron. Vy mot sydost från norra Segelbåtsvägen. Bild: Yellon
Byggnader som ligger vid vattnet. Det finns massa träd runtomkring. Bro som går över vattnet och en brygga. Byggmodell, illustration.
Bild från modell. Föreslagen bebyggelse redovisas i vit färg och befintlig bebyggelse i grå färg. Vy mot sydväst. Bild: Yellon

Se förslaget i 3D

Här hittar du projektets 3D-modell av förslagen bebyggelse (ses i vitt).

Tidsplan

 • Start-pm antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2017
 • Samrådsperiod med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter pågår mellan 19 december till 12 februari 2024
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, planeras i fjärde kvartalet 2024
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i andra kvartalet 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägare

 • Nrep äger fastigheterna Ångtvätten 16 och Stora Essingen 1:4. JM AB slöt 2019 avtal med Nrep om förvärva fastigheterna efter antagen detaljplan.
 • Ångtvätten 12 ägs av Kb Edificator, Ernst Hellstedt & Co.
 • Ångtvätten 22 ägs av Areim Investment 4–6 Ab.
 • Stora Essingen 1:1 och Stora Essingen 1:87 ägs av Stockholms stad.

Byggaktör

JM AB

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad