Närmast syns den större byggnaden längs Råckstavägen. Framför byggnaden sträcker sig Råckstavägen. Bakom högdelen syns förslagets andra byggnad, den närmast rondellen.
Visualisering över ny bebyggelse, vy mot sydväst längs Råckstavägen. Källa: Brunnberg & Forshed
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Råckstavägen och Björketorpsvägen

Bromma

Nya bostäder planeras att byggas vid Råckstavägen och Björketorpsvägen i Norra Ängby. Förslaget är att bostäderna ska upplåtas som hyresrätter i fastigheten Grimsta 1:5. Samråd pågår 14 februari-28 mars 2023.

Projektfakta

Två flerbostadshus med 140 bostäder 

Två nya flerbostadshus med totalt cirka 140 bostäder planeras vid Råckstavägen och Björketorpsvägen. Bostäderna föreslås upplåtas som hyresrätter. Bakom de nya byggnaderna sparas natur- och parkmark. Förslaget är tänkt att skapa en varierad stadsgata längs Råckstavägen. Med nya bostäder blir flödet av människor större i området, och känslan av trygghet ökar.

Området har ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och är utpekat som ett lokalt samband i översiktsplanen. Planarbetet ger möjligheter till att stärka kopplingar mellan närliggande områden. 

Planområde

Planområdet sträcker sig från Björketorpsvägen och cirkulationsplatsen i söder, längs Råckstavägen i väster och gränsar till Tunets servicehus och Råcksta koloniområde i norr. I söder gränsar området till bostadskvarteret Långskeppet som består av flerbostadshus placerade på en höjd. Planområdet befinner sig mellan småstugeområdet Norra Ängby med dess omgivande grönska och ABC-staden Vällingby. 

Byggaktör

AB Stockholmshem

Preliminär tidplan

  • Start PM, juni 2020
  • Samråd, 14 februari-28 mars 2023
  • Granskning, kvartal 3 2023
  • Antagande, kvartal 4 2023/kvartal 1 2024

Bilder samrådsförslag

De två flerbostadshusen syns i mitten av bilden. Farmför byggnaderna syns korsningen mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen. Främst står ett ljusare hus, mot Björketorpsvägen syns den högre delen på 8 våningar. Utmed Råckstavägen syns det andra flerbostadshuset, dess högdel är mot det första huset.
Förslaget sett från rondellen vid Björketorpsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed
Närmast syns den större byggnaden längs Råckstavägen. Framför byggnaden sträcker sig Råckstavägen. Bakom högdelen syns förslagets andra byggnad, den närmast rondellen.
Visualisering över ny bebyggelse, vy mot sydväst längs Råckstavägen. Källa: Brunnberg & Forshed
I framkant syns slutet av koloniområdet. Bakom det visas den föreslagna byggnaden längs Råckstavägen. En gavel syns nära gångväg bredvid koloniområdet. Resten av byggnaden skymtas bakom uppvuxna träd.
Vy Från kolonilottsområdet mot Råckstavägen. Källa: Brunnberg & Forshed
Bilden visar en illustration över husen och bostadsgårdar. Entréer och gångstigar är markerade.
Illustrationsplan över förslaget sett uppifrån. Illustration: Funkia

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Michaela Jögi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad