Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Hägerstensvägen

Hägersten-Älvsjö

Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett pendlingscykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar. För att förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan kommer staden bland annat att bredda och dubbelrikta gång- och cykelbanan på södra sidan vägen.

Projektfakta

Bättre framkomlighet och säkerhet för cyklister och gående

Idag uppfyller inte gång- och cykelbanan längs sträckan stadens rekommendationer för pendlingscykelstråk i cykelplanen. Vi kommer därför att dubbelrikta cykeltrafiken på södra sidan av vägen och bredda hela ytan för gående och cyklister. I korsningarna mot Kilabergsvägen, Essingeledens av- och påfarter samt vid anslutningen till Södertäljevägen kommer vi även att bygga ut ytorna där gående och cyklister väntar för passera. Dessa åtgärder i kombination med andra kommer bidra till att framkomligheten och säkerheten blir bättre för alla trafikanter längs sträckan.

Tidplan

Byggstart 2022. Klart 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad