Två ljusa, fyrkantiga hus vid en skogsdunge.
Bild mot söder vid korsningen Sigfridsvägen/Rimbertsvägen. Illustration som visar hur husparet utmed Sigfridsvägen (hus C och D) kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ungdomsbostäder i Aspudden

Aspudden

Cirka 120 ungdomsbostäder planeras i Aspudden. Projektet berör fastigheten Aspudden 2:1.

Detaljplanen innehåller cirka 120 mindre lägenheter avsedda för ungdomsbostäder. Planområdet, som är på drygt 4600 kvadratmeter, ligger vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen i nära anslutning till Aspuddens tunnelbanestation.

Projektet innehåller fyra fristående punkthus i souterräng.

Mer levande gatumiljöer

De nya husen kompletterar området kring Aspuddens centrum genom att bidra till en mer levande gatumiljö på platser som idag saknar direkt kontakt mellan bebyggelse och gata.

Bilder

Två ljusa hus i funktisstil vid en sluttande gata.
Bild vid korsningen Sigfridsvägen/Schlytersvägen österifrån. Illustration som visar hur hur paret med verksamhetslokal i bottenvåning utmed Schlytersvägen (hus A och hus B) kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.
Foto taget snett uppifrån över flera flerbostadshus.
Bild från sydväst. Perspektiv som visar hur bebyggelse inom planområdet kan komma att se ut. Bild: Tovatt arkitekter.

Frågor och svar

För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden väljer fastighetsägare att reservera vissa bostäder för unga. Ungdomsbostäder erbjuds i de flesta fall personer i bostadskön som är mellan 18 och 25 år. Bostäderna är oftast mellan 20 och 40 kvadratmeter och har en relativt låg hyra.

I aktuellt projekt ska minst 50% av lägenheterna förmedlas av Stockholms stads Bostadsförmedling AB vilket regleras i överenskommelse om exploatering.

Förslaget innehåller fyra punkthus med fem våningar.

I förslaget, se plankarta, medges totalhöjd för bebyggelsen under 22 meter och högst 5 våningar.

I arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan gör flera olika undersökningar.

I det aktuella projektet har vi bland annat utrett buller- och vibrationer, dagvattenfrågor, tagit fram en solstudie och gjort en trädinventering.

En lista på utredningar som genomförts finns i planbeskrivningen i Bygg- och plantjänsten.

Projektet innebär att delar av befintlig naturmark används till bostäder. Inom planarbetet har trädinmätning och trädinventering utförts inom planområdet och i dess närhet.

Utifrån genomförd inmätning av befintliga träd har föreslagen bebyggelse flyttats söderut för att minimera påverkan på det område med ekar som finns utmed Sigfridsvägen och för att skydda de ekar som är värda att bevara.

Ett genomförande av nu aktuell plan medför att två mindre ekar avverkas. Dessa bedöms ha ett lågt värde att bevara. En tall som bedömts värd att bevara i den sydöstra delen av planområdet föreslås avverkas till följd av planförslaget.

Intresset att uppföra föreslagen bebyggelse har bedömts väga tyngre än intresset att bevara tallen. Habitatnätverk och möjlighet för spridning för groddjur bedöms inte längre som aktuellt inom området på grund av att den groddjurslokal som nätverket utgått från inte längre finns kvar.

Tidsplan

  • Laga kraft: 7 juli 2023
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden: november 2022
  • Granskning: genomfördes 24 augusti–20 september 2022
  • Samråd genomfördes: 27 oktober–7 december 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Markägare

Fastigheten Aspudden 2:1 ägs av Stockholms stad. Den 12 november 2014 anvisade Exploateringsnämnden mark för bostäder inom del av fastigheten till AB Abacus Bostad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Elin Dellström Gidmark
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 581

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Aspudden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad