Flygbild över området runt Aspuddens tunnelbanestation. De planerade bostadshusen syns längs Schlytervägen och Erik Segersälls väg. Illustration
Hela planförslaget sett snett ovanifrån mot norr. Illustration DinellJohansson och Belatchew Arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya lägenheter vid Aspuddens t-bana

Aspudden

Planförslaget innebär att Aspudden kompletteras med cirka 250 bostäder och att Aspuddens centrumområde utvidgas. Utöver det föreslås en offentlig torgyta.

Förslaget innebär att villafastigheter inom kvarteret Sothönan samt naturmark norr därom omvandlas till tät stadsbebyggelse innehållande totalt 250 bostäder, lokaler för centrumändamål, ett torg samt nya rörelsestråk.

Bilder

I framkant syns bilgata. Bakom det syns torgyta med natursten och ett träd framför föreslagna nya byggnader med balkonger mot torgytan. Lokaler i bottenvåningarna på de föreslagna husen. Illustration
Inspirationsbild som visar hur torget kan upplevas från Erik Segersälls väg. Illustration DinellJohansson
Schlytersvägen sträcker sig i mitten av bilden mot Erik Segersälls väg. Del av kvarter 2 syns till höger , framför det, till höger, syns befintlig bebyggelse. Illustration
Vy från Schyltersvägen över del av kvarter 2. Illustration DinellJohansson.
Föreslagen byggnad i mitten av bilden. Framför huset syns två gångvägar som bildar ett x i de gröna ytorna. Illustration
Vy från Sigfridsvägen. Byggnaderna underordnar sig och möter befintlig bebyggelse vid Sigfridsvägen med tre våningar och mansardtak. Illustration Belatchew Arkitekter
Flygbild över Aspudden. Planområdet är markerat i rött.
Snedbild. Vy mot norr. Kv Sothönan är inringat.

Tät och sammanhållen stad

Stockholm står inför en omfattande stadsutveckling. Staden ska vara tät och sammanhållen. Fler bostäder ska byggas, offentlig och kommersiell service ska utvecklas samtidigt som attraktiva offentliga miljöer ska skapas. I planområdets närhet finns beslut för markanvisning respektive planläggning om cirka 350 lägenheter.

Bilder

I mitten syns trappan som tar gående ner mot torget. På båda sidor syns föreslagna byggnader med balkoner mot trappan. Byggnaderna är i gul och orange ton. Illustration, visionsbild.
Vy från trappstråkets övre del ned mot torget. Det allmänna trappstråket kantas av terrasser med privata uteplatser. Illustration DinellJohansson
Bild över torgyta framför tunnelbanenedgång. Förslaget syns i mitten mellan två uppvuxna lövträd. Illustration, visionsbild.
Vy från Erik Segersälls södra del, vid tunnelbanestationen, mot det nya torget. Illustration DinellJohansson
Angöringsgatan. Stadskvarteren till höger i bild och flerbostadshuset inom Norra delen till vänster i bild. Befintlig stadsvilla Sothönan 14 i förgrunden till höger. Illustration
Angöringsgatan. Stadskvarteren till höger i bild och flerbostadshuset inom Norra delen till vänster i bild. Befintlig stadsvilla Sothönan 14 i förgrunden till höger. Illustration: DinellJohansson och Belatchew Arkitekter
Föreslaget syns i mitten av bilden, illustration inmonterad i foto.
Vy från Olof Skötkonungs väg. Tre våningar med mansardtak. Illustration Belatchew Arkitekter

Tidsplan

 • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017
 • Samråd: 1 december 2020–18 januari 2021
 • Granskning: 22 juni–30 augusti 2022
 • Antagande planeras andra kvartalet 2023.

Frågor och svar

Behovet av bostäder är idag stort inom Stockholms stad och i stadsdelen. Den här platsen ligger i ett bra läge, nära kollektivtrafik och Aspuddens centrum.

Förfrågan om att utveckla området har inkommit från byggaktörer som äger marken. Staden ser positivt på att området utvecklas och att ett helhetsgrepp tas för området. Med ett helhetsgrepp möjliggörs fler bostäder samtidigt som nya offentliga ytor tillförs Aspudden. Förutom att detaljplanen bidrar till att uppnå stadens bostadsmål så skapar förslaget förutsättningar för att utveckla och stärka Aspuddens centrum.

Förslaget bedöms stämma bra överens med gällande översiktsplan. Eftersom majoriteten av den mark som ingår i detaljplanen är privat mark så redovisades inte området i programmet för Aspudden-Midsommarkransen från 2013.

Bebyggelsen varierar i höjd. Högst är byggnaderna närmast torget med 6 våningar.

En utgångspunkt i förslaget är att ny bebyggelse ska underordna sig takfotshöjden (cirka +59,5 meter över nollplanet) för befintliga punkthus på berget norr om planområdet.

I arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan har flera utredningar gjorts.

I det aktuella förslaget har vi bland annat utrett och studerat ekens förutsättningar, buller, naturvärden, vibrationer och stomljud från tunnelbanan, dagvattenfrågor, solstudie med mera.

En lista på samtliga utredningar som genomförts finns i Bygg- och plantjänsten. 

Planförslaget innebär att delar av befintlig naturmark används till bostäder. Inom planarbetet har trädinmätning och trädinventering utförts inom planområdet och i dess närhet.

Eken som finns i planområdets södra del, mot Erik Segersälls väg, ska bevaras.

Planförslaget innebär påverkan på naturmark norr om kvarteret Sothönan samt en genomgripande förändring av naturmiljön inom kvarteret Sothönan.

Anläggandet av bostäder i norra delen samt angöringsgatans sträckning medför påverkan på naturmarken i form av sprängning, schaktning och fällning av träd. På vissa delar i den kuperade terrängen innebär angöringsgatans dragning att höga bergsskärningar fordras. I avvägningen har behovet av kollektivtrafiknära och servicenära bostäder samt möjligheten att ta ett samlat grepp kring infrastruktur och bostäder i området vägt tyngre än att bevara naturmiljön.

 • Kanstensparkeringen längs Erik Segersälls västra sida flyttas över till östra sidan mot den nya bebyggelsen.
 • Parkeringsmöjligheterna längs gata minskar något.
 • De privata parkeringsplatserna som olovligen anlagts på stadens mark, i Sigfridsvägens förlängning, tas bort. Ytan blir park. Det kommer inte heller vara möjligt att parkera i förlängningen av Olof Skötkonungs väg, där olovlig parkering sker idag. Ytan blir ny angöringsgata.
 • Parkeringsplatser för de nya bostäderna ska ordnas i garage under de nya byggnaderna.

Trottoarerna på norra sidan om Erik Segersälls väg och Schlytersvägen ska breddas. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gångtrafikanter i allmänhet och skolbarn i synnerhet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • The Other Group och Resona
 • Sveafastigheter
 • Segersälls Fastighets AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Peter Tomtlund
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 484

Elin Dellström Gidmark
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 581

Projekt i Aspudden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad