En rad med ljusgula bostadshus i fem våningar med tegelrött tak
En rad med ljusgula bostadshus i fem våningar med tegelrött tak.Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen och Hövdingagatan i enlighet med planförslaget. Vy mot sydost vid korsningen Hövdingagatan – Blommensbergsvägen. Bild: Arkitema
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Blommensbergsvägen

Aspudden

Cirka 215 bostäder planeras längs med Blommensbergsvägen och Erik Segersälls väg i stadsdelen Aspudden. Fastighet som berörs är Aspudden 2:1.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan inom fastigheterna Aspudden 2:1, Grågåsen 26 och Hemgården 3 längs med Blommensbergsvägen, Erik Segersälls väg och Hövdingagatan.

Planförslaget möjliggör totalt cirka 215 nya bostäder och verksamhetslokaler. Längs med Blommensbergsvägen föreslås lamellhus anpassade till områdets höjdskala, längs Erik Segersälls väg och Hövdingagatan föreslås radhus.

Bebyggelsen och dess innehåll ska skapa attraktiva och aktiva gaturum, vilket bland annat möjliggörs genom att byggnader och dess entréer placeras mot gata samt att verksamhetslokaler placeras i strategiska lägen.

I förslaget ingår att Blommensbergsvägen får bredare gång- och cykelbanor för att skapa goda möjligheter för cykelpendling och förbättrad tillgänglighet till lokala målpunkter längs gatan.

Vid Aspuddens skola föreslås en ny timglashållplats för bussar som även bidrar med att hålla ner hastigheten på trafiken längs gatan.

Invid korsningen Erik Segersälls väg – Blommensbergsvägen skapas en mindre parkyta med planteringar, träd och sittplatser.

Förslaget är i enlighet med programmet för Aspudden Midsommarkransen som antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 april 2013.

Övergripande modellbild över föreslagen bebyggelse inom planområdet
Övergripande modellbild/axonometri över föreslagen bebyggelse inom planområdet och anslutande, befintlig bebyggelse. Vy från nordväst. Bild: DinellJohansson

Bilder

Perspektivbild möjlig utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen (delområde F) i enlighet med planförslaget. Bild: DinellJohansson
Perspektivbild  ny bebyggelse. Gult hus med verksamhet i bottenplan.
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse invid korsningen Erik Segersälls väg – Blommensbergsvägen (delområde E) i enlighet med planförslaget. Bild: DinellJohansson
Perspektivbild ny bebyggelse. Treplanshus längs med vägen.
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av ny bebyggelse på den södra sidan av Erik Segersälls väg i enlighet med planförslaget. Vy mot nordväst. I bakgrunden syns befintliga punkthus vid Sverkersgatan. Bild: Arkitema
Perspektivbild stadsradhus längs Hövdingagatan.
Perspektivbild redovisande möjlig utformning av nytt stadsradhus längs Hövdingagatan (delområde D) i enlighet med planförslaget. Vy mot öster. Bild: Arkitema

Preliminär tidsplan

  • Samråd, 15 juni–16 augusti 2021
  • Granskning, 13 september–10 oktober 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, kvartal 4 2024

Frågor och svar

Efter samrådet har flera utredningar genomförts och planen har anpassats med hänsyn till naturen i området. Bland annat har gårdarna och parkeringsgaragen minskats och anpassats för att minska den negativa påverkan. Staden har också utrett och anpassat planen för att se till att viktiga värden finns kvar efter exploateringen. Exempelvis ska de sparade skyddsvärda träden få så bra nya förutsättningar som möjligt.

Vi har även utvecklat förslaget vad gäller utformningen av bebyggelsen, exempelvis val av färger och material.

Förslaget innehåller flerbostadshus och stadsradhus samt lokaler för centrumändamål om minst cirka 100 kvadratmeter. I förslaget planeras även LSS-bostäder. En del av Riksbyggens projekt är seniorbostäder (55+).

Detaljplanen bestämmer inte om det blir hyres- eller bostadsrätter. Detaljplanen bestämmer om det är bostäder, verksamhetslokal eller liknande. Wallenstams markanvisning är för hyresrätter och Riksbyggens markanvisning för bostadsrätter.

Flerbostadshusen föreslås bli 4 våningar med möjlighet till inredd vind och stadsradhusen föreslås bli 2 våningar med möjlighet till inredd vind.

Aspuddsparken kommer att vara kvar och i samband med utvecklingen av nya bostäder så kommer Aspuddsparkens entréer att utvecklas med sittplatser och ny skyltning.

En viss påverkan på parkens gräns mot Blommensbergsvägen sker där den nya gång- och cykelbanan byggs och Blommensbergsvägen justeras.

Om planen genomförs kommer det att göras åtgärder i Aspuddsparken.

Staden försöker bland annat förbättra miljön för fåglar och insekter. Detta kan till exempel göras genom att röja sly omkring ekar, med faunadepåer eller genom att sätta upp holkar för insekter, fladdermöss och fåglar.

Den återvinningsstation som finns i planområdet idag kommer flyttas om planen genomförs. Tanken är att en ny återvinningsstation ordnas vid Erik Segersälls väg.

Schlytersvägen/Sigfridsvägen

Vid korsningen Schlytersvägen-Sigfridsvägen ska 120 ungdomsbostäder byggas.

Projektets webbsida

Staven

Inom fastigheterna Staven 8–11 ska ett 40-tal bostäder byggas.

Sothönan

Nära Aspuddens tunnelbana pågår ett planarbete som syftar till att omvandla befintligt villaområde i kvarteret Sothönan och möjliggöra uppförande av cirka 270 bostäder, nya lokaler för centrumändamål och ett torg.

Projektets webbplats

Skärsliparen

Förslaget till ny detaljplan ska möjliggöra 300–350 nya bostäder och en förskola nära där Hägerstensvägen och Essingeleden korsas.

Projektets webbplats

Lommen

Vid Alvastravägen föreslås ett nytt flerbostadshus med cirka 25 bostäder.

Eremiten

Vid Kilabergsvägen planerar staden för cirka 65 hyresrätter, bekräftelse av befintlig skolbyggnad och påbyggnad med kontorslokaler.

Projektets webbplats

I planarbetet undersöks flera olika aspekter för att se om platsen är lämplig. I det här planarbetet har till exempel naturvärden, kulturmiljö och markföroreningar analyserats och utretts. Längre fram, innan ett förslag är antaget och börjar byggas, görs ofta fler och djupare undersökningar av platsens förutsättningar och planens påverkan.

I planbeskrivningen finns en lista på utredningar som gjorts. Alla utredningar går också att hitta via Bygg- och plantjänsten.

Sakägare är de personer som är direkt berörda av planförslaget, de som bor eller verkar invid planområdet. Alltså fastighetsägare inom detaljplaneområdet eller som gränsar mot planområdet, hyresgäster av bostäder eller lokaler.

Planavdelningen tillsammans med lantmäterimyndigheten gör en bedömning av vem som är sakägare och upprättar den så kallade sakägarförteckningen. Om du inte är sakägare har vi bedömt att du inte direkt berörs av planförslaget i egenskap av fastighetsägare eller hyresgäst.

Under perioden 13 september–10 oktober är planförslaget på granskning. Det är sista möjligheten att ha synpunkter på planen innan den beslutas.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Wallenstam AB och Riksbyggen ekonomisk förening.
Marken ägs av Stockholms stad och markanvisades till byggaktörerna den 9 juni 2016.

Wallenstams markanvisning är för hyresrätter och Riksbyggens markanvisning för bostadsrätter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Per Hansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 571

Elin Dellström Gidmark
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 581

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Projekt i Aspudden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad