Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen. Illustration: Stadion arkitekter
Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen. Illustration: Stadion arkitekter
Projekt Planerat

Nya Elementarskolan föreslås byggas ut

Norra Ängby

Förslaget gör det möjligt att bygga ut matsal och lokaler för undervisning på skolan. Detaljplanen rör fastigheten Futharken 2 i Norra Ängby.

Projektfakta

Behov av funktionella lokaler

Stockholm växer och det är viktigt att kunna möta stadens ökade behov av skolplatser. Inom några år kommer antalet elever öka och skolan behöver dimensioneras för cirka 1200 elever enligt utbildningsförvaltningen. För att möta den växande stadens behov är det viktigt att skolverksamheten fungerar väl. Nya Elementarskolans lokaler är överlag i gott skick men del av verksamheteten drivs i tillfälliga paviljonger på fastigheten

 

Skolan föreslås byggas ut

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som möjliggör att Nya Elementars skola kan byggas ut inom fastigheten Futharken 2. Planförslaget innebär även en justering av den befintliga byggrätten i den norra delen av fastigheten, där del av den ursprungliga skolbyggnaden inte följer gällande detaljplan.

 

Hänsyn till natur- och kulturvärden och naturreservatet Kyrksjölöten

Om- och tillbyggnader av skolan ska utföras med hänsyn till skolbyggnadens höga kulturvärden och med hänsyn till det intilliggande området Norra Ängby, som är av riksintresse, vilket innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdets natur- eller kulturmiljö. Stockholms stad måste även ta hänsyn till naturvärden och kopplingen till Kyrksjölötens naturreservat, som ligger i direkt anslutning till planområdet.

 

Matsal och lokaler för undervisning

Förslaget innebär att det finns möjlighet att bygga ut matsal, särskola (MIRA) och ämnessalar mot Möjbrovägen, väster om befintlig skolbyggnad samt mellanstadium och idrottshall i den östra delen av skolgården. Den tillkommande byggnaden för särskolan (MIRA) och ämnessalar föreslås på samma plats som en aulabyggnad var planerad enligt de ursprungliga planerna för skolan. De nya skolbyggnaderna ersätter behovet av de tillfälliga paviljonger som används av skolan idag.

 

Ny idrottshall

Mellanstadiet och idrottshallen föreslås placeras på den del av skolgården som är minst känslig utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv samt indraget från gränsen mot Kyrksjölötens naturreservat för att bibehålla skolgårdens koppling till naturreservatet och minska påverkan på naturreservatet.

Placeringen av utbyggnaden innebär att det är lättare att ta sig till särskolans entré. Friytan på skolgården blir mindre på grund av utbyggnaden. I förslaget blir även infarterna i skolans västra del tydligare och därmed mer trafiksäkra för eleverna. 

En allmänt tillgänglig gångväg möjliggörs också mellan befintlig tunnelbaneuppgång och Kyrksjölötens naturreservat. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs även för att värna om de befintliga skolbyggnadernas kulturhistoriska värden.

 

Tidplan 

  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas togs 9 augusti 2018.
  • Samråd pågick 17 november 2020-18 januari 2021. 
  • Granskning pågick under perioden 15 oktober till 9 november 2021.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: under början av 2022.

 

Fastighetsägare

Fastigheten Futharken 2 ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är tomträttsinnehavare.

 

Bildgalleri

Situationsplan som visar hur området är tänkt att disponeras.
Situationsplan
Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen. Illustration: Stadion arkitekter
Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen. Illustration: Stadion arkitekter
Illustration: Vy längs Möjbrovägen från norr, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande utbyggnad i väster. Till höger i bild går det att ana villabebyggelsen i Norra Ängby på andra sidan Möjbrovägen. Illustration: Stadion arkitekter
Vy längs Möjbrovägen från norr, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande utbyggnad i väster. Till höger i bild går det att ana villabebyggelsen i Norra Ängby på andra sidan Möjbrovägen. Illustration: Stadion arkitekter
Illustration: Föreslagen matsalstillbyggnad, cykelparkering och tydligare entré från väster. Illustration: Stadion arkitekter
Föreslagen matsalstillbyggnad, cykelparkering och tydligare entré från väster. Illustration: Stadion arkitekter
Illustration: 4 – Vy från Bergslagsvägens rondell i sydväst, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande volym mot Möjbrovägen. Illustration: Stadion arkitekter
Vy från Bergslagsvägens rondell i sydväst, som visar befintlig skolbyggnad och tillkommande volym mot Möjbrovägen. Illustration: Stadion arkitekter
Vy sett från Åkeshovs tunnelbaneperrong, söder om planområdet, som visar föreslagen bebyggelse i relation till befintlig. Illustration: Stadion arkitekter
Vy sett från Åkeshovs tunnelbaneperrong, söder om planområdet, som visar föreslagen bebyggelse i relation till befintlig. Illustration: Stadion arkitekter
Vy som visar befintlig tunnelbaneuppgång, med föreslagen idrottshall och mellanstadiebyggnad sett från sydöst. Gångstråk mot Kyrksjölötens naturreservat syns längs byggnadens fasad. Illustration: Stadion arkitekter
Vy som visar befintlig tunnelbaneuppgång, med föreslagen idrottshall och mellanstadiebyggnad sett från sydöst. Gångstråk mot Kyrksjölötens naturreservat syns längs byggnadens fasad. Illustration: Stadion arkitekter
Vy från skolgården som visar föreslagen mellanstadiebyggnad och idrottshall samt delar av skolgården. Illustration: Stadion arkitekter
Vy från skolgården som visar föreslagen mellanstadiebyggnad och idrottshall samt delar av skolgården. Illustration: Stadion arkitekter
Vy som visar den mellersta delen av skolgården samt den nya byggnaden med mellanstadium och idrottshall i bakgrunden. Illustration: Stadion arkitekter
Vy som visar den mellersta delen av skolgården samt den nya byggnaden med mellanstadium och idrottshall i bakgrunden. Illustration: Stadion arkitekter
Vy från skolgården mot idrottshallens södra gavel. Illustration: Stadion Arkitekter
Vy från skolgården mot idrottshallens södra gavel. Illustration: Stadion Arkitekter
Fotografi på skolbyggnaden Nya Elementars skola
Nya Elementar skola planeras byggas ut.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Fierro Ramsjö

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad