dcsimg
Projekt Pågående

Nya handels- och kontorshus i Hammarby sjöstad

Hammarby Sjöstad

Förslaget innehåller nya kontorsbyggnader om cirka 73 000 kvadratmeter och cirka 7 000 kvadratmeter övriga lokaler för handel och småindustriverksamhet i kvarteret Mårtensdal.

Projektfakta

Projektfakta
Staden har hittills sålt mark för två kontorsbyggnader av fem inom kvarteret. Remulus Svealand 5 AB (dotterbolag till Skanska Fastigheter AB) har köpt mark inom kvarteret Mårtensdal för uppförande av bland annat en kontorsbyggnad med 27 våningar.

Byggnaden utgör en del av ny kontorsbebyggelse som kommer att inrama de nuvarande verksamheterna i kvarteret, AB Betongindustris och Fortum Distributions anläggningar och skapa en ny attraktiv entré till Hammarby Sjöstad.

I kvarteret Mårtensdal planeras även ett nytt ställverk för Svenska Kraftnät (isolerat med gas), en ny skatehall för Fryshuset samt en ny gasblandningsstation som ska försörja SL:s nya bussdepå i angränsande kvarteret Fredriksdal. Dessutom planeras det för en ny tunnelbaneentré som ingår i förlängningen av den blå linjen mellan Kungsträdgården och Nacka Centrum med en förgrening från Sofia till Hagsätra.

Förgreningen innebär att en ny tunnelbaneplattform föreslås under station Gullmarsplan med hissförbindelse till befintlig station vid plattformens södra ände. Norrut planeras en rulltrappsförbindelse till en ny uppgång i kvarteret Mårtensdal med entré från Hammarby Allé.

Bakgrund
En ny detaljplan för kvarteret Mårtensdal antogs av kommunfullmäktige 2016-07-13. Planen medger nya kontorsytor om cirka 73 000 kvadratmeter och cirka 7 000 kvadratmeter övriga lokaler för handel och småindustri.

Kontorsbyggnaderna består av byggnadskroppar om 5–9 våningar samt en högre del om 28 våningar. I byggnadernas nedre plan tillåts verksamheter som handel och icke störande småindustri. Planen möjliggör dessutom nybyggnad av samhällsviktiga anläggningar.

Det nya kontorshuset ger ett nytillskott om cirka 2500–3000 arbetsplatser. Läget är mycket centralt med god tillgång till kollektivtrafik. En ökning av antalet arbetande i Hammarby Sjöstad bidrar även till positiva effekter för andra verksamheter i närområdet.

Områdets grönytor
I slänten mot Hammarbybacken finns en sammanhängande grönyta med främst lövträd. Slänten är mycket brant och rekreationsvärdet är begränsat. En utredning har gjorts av platsen och inga sällsynta eller hotade arter har påträffats.

Några områden av direkta värden för miljön eller naturen kommer inte att tas i anspråk. Däremot kommer spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årsta skog att försvagas i samband med uppförandet av kontorsbyggnaden. Ett spridningssamband visar hur en viss grupp av arter kan tänkas flytta sig i landskapet. För att stärka sambandet kommer bland annat gatuträd att planteras längs Hammarbybacken.t

Tidplan

Planeras vara färdigt under 2020. 

Kontakt

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad