Projekt Pågående

Nya växtbäddar för träden på Blekingegatan

Södermalm

Vi bygger nya växtbäddar för träden på Blekingegatan mellan Tjurbergsgatan och Götgatan. Träden på sträckan mår inte bra och några av träden är i så dåligt skick att de behöver tas ner och ersättas med nya träd. Inom projektet ingår också att gångbanan får ny beläggning och nya cykelställ kommer att sättas upp på flera platser. Övergångsstället på västra delen av gatan kommer också att byggas om.

Projektfakta

Att träd på stadens gator inte mår bra kan bero på flera faktorer, till exempel kan träden skadas av upprepad schaktning och återfyllning kring trädens rötter när ledningar installeras och infrastruktur byggs om. Detta gör att rötterna skadas och marken komprimeras vilket leder till att trädens rötter inte kan ta upp luft och vatten, samtidigt som föroreningar så som vägsalt kan stanna kvar i marken.

Inom projektet på Blekingegatan tar vi ner fyra träd och planterar tre nya träd. Det blir några mindre justeringar i hur träden nyplanteras i relation till var de tidigare träden växte på grund av utrymmesskäl i marken. Trädet närmast Tjurbergsgatan kommer att tas ner och det nya trädet får en ny placering för att inte i framtiden konkurrera med belysningen på gatan.

Vi bygger nya växtbäddar för alla träd på sträckan både för de som står kvar och de nya träden. Växtbäddarna fylls med makadam och biokol för att träden ska trivas och utvecklas och de ger trädens rötter bättre utrymme och luftutbyte.

De nya växtbäddarna är också en del i den lokala dagvattenhanteringen, vid kraftigt regn kan de ta emot en stor mängd regnvatten.

Eftersom träden har störst chans att klara en plantering eller flytt när de är i vila så kommer de nya träden att planteras under hösten 2021.

Tidplan

Arbetet startar i juni 2021 och kommer att vara genomfört hösten 2021.

Läs mer

Om arbetet med stadens träd
Om hur biokol används i växtbäddar

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad