Projekt Genomfört

Nya växtbäddar för träden på Blekingegatan

Södermalm

Vi har byggt nya växtbäddar för träden på Blekingegatan mellan Tjurbergsgatan och Götgatan. Träden på sträckan växte inte som de ska och några av träden var i så dåligt skick att de behövdes tas ner och ersättas med nya träd. Inom projektet ingick också att gångbanan fick ny beläggning och nya cykelställ har satts upp på flera platser. Övergångsstället på västra delen av gatan har byggts om.

Projektfakta

Att träd på stadens gator inte mår bra kan bero på flera faktorer, till exempel kan träden skadas av upprepad schaktning och återfyllning kring trädens rötter när ledningar installeras och infrastruktur byggs om. Detta gör att rötterna skadas och marken komprimeras vilket leder till att trädens rötter inte kan ta upp luft och vatten, samtidigt som föroreningar så som vägsalt kan stanna kvar i marken.

Inom projektet på Blekingegatan tog vi ner fyra träd och planterade tre nya träd. Det blev några mindre justeringar i hur träden nyplanterades i relation till var de tidigare träden växte på grund av utrymmesskäl i marken. Trädet närmast Tjurbergsgatan togs ner och det nya trädet fick en ny placering för att inte i framtiden konkurrera med belysningen på gatan.

Vi har byggt nya växtbäddar för alla träd på sträckan både för de som står kvar och de nya träden. Växtbäddarna är fyllda med makadam och biokol för att träden ska trivas och utvecklas och de ger trädens rötter bättre utrymme och luftutbyte.

De nya växtbäddarna är också en del i den lokala dagvattenhanteringen, vid kraftigt regn kan de ta emot en stor mängd regnvatten.

Eftersom träden har störst chans att klara en plantering eller flytt när de är i vila så planterades de nya träden under hösten 2021.

Tidplan

Arbetet startade i juni 2021 och var genomfört hösten 2021.

Läs mer

Om arbetet med stadens träd
Om hur biokol används i växtbäddar

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad