tecknade bilder över huset sett från två olika håll
Illustration över det nya huset. Från Ekedalsgatan till vänster och från St Görans sjukhusområde till höger. Bild: Koncept
Projekt Pågående

Nytt bostadshus vid Lindhagensgatan

Stadshagen

Nytt bostadshus med cirka 72 hyresrätter på Kungsholmen. Planen gäller fastigheten Gångaren 10 vid Lindhagensgatan.

Projektfakta

Nytt bostadshus vid Lindhagensgatan

Detaljplan som gör det möjligt att bygga cirka 72 lägenheter i ett nytt hus på 17 våningar. Åtta av lägenheterna blir servicelägenheter och i sockelplanet föreslås verksamhetslokaler och parkeringsgarage. Huset ersätter det befintliga parkeringshuset. 

Centrala Stockholm ska stärkas 

Strategi 1 i översiktsplanen strävar mot att fortsätta stärka centrala Stockholm samt att bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras.

Förslaget kommer att bidra till en bättre gatumiljö genom en publik och utåtriktad bottenvåning samt ge möjlighet att skapa ett tydligt stråk och fysisk koppling till S:t Görans sjukhusområde i förlängningen av Ekedalsgatan.

Tidplan

  • Start-PM: 20 september 2016
  • Samråd: 12 december 2017 till och med 30 januari 2018
  • Granskning: andra kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2018
  • Laga kraft 2019-05-09. (Länsstyrelsens beteckning: 40411-44472-201).

Genomförandetiden är fem år efter det att planen har vunnit laga kraft.

Inblandade aktörer

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt åt IREEF– Gangaren PropCo AB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och ska genomföras. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och planeringsarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret
Fotomontage med det höga huset, vy från Lindhagensplan. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Lindhagensplan. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Västerbron. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Västerbron. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Thorildsgatan. Bild: Koncept
Fotomontage med det höga huset, vy från Thorildsgatan. Bild: Koncept
tecknad karta över del av Kungsholmen. Planområdet markerat med röd cirkel
Planområdet markerat med röd cirkel.
tecknade bilder över huset sett från två olika håll
Illustration över det nya huset. Från Ekedalsgatan till vänster och från St Görans sjukhusområde till höger. Bild: Koncept

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad