Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Projekt Pågående

Kontor och bostäder vid Skärholmens gymnasium

Skärholmen

Cirka 100 nya bostäder samt Stockholmshems nya huvudkontor med 300 arbetsplatser. En detaljplan för att göra om del av fastigheten Måsholmen 21, som idag är en del av Skärholmens gymnasium.

Projektfakta

100 lägenheter och 3 00 kvadratmeter kontorsyta

Detaljplanearbete för att pröva tillförsel av kontorslokaler, hyresrätter samt ytor för kulturverksamhet inom en och samma byggnad. Byggaktören AB Stockholmshem planerar en flytt av sitt huvudkontor till denna plats.

Förslaget innebär ett 21 våningar högt hus, som till viss del står på en lägre byggnad om tre våningar. Det höga huset kommer innehålla bostäder och den lägre kontor- och kulturverksamhet.

Planförslaget består av en byggnad med cirka 3000 kvadratmeter kontor och verksamheter i en sockelbyggnad på tre våningar med en smalare byggnadsdel med huvudsakligen bostäder ovanpå.

Den nya bebyggelsen tillför ytor för cirka 300 arbetsplatser och cirka 100 bostäder, vilket skapar förutsättningar för liv över dygnets alla timmar och vitaliserar en del av centrum som idag kan upplevas som folktom och otrygg. Visionen är att byggnaden dels ska utgöra en gestalt och symbol för det ’nya’ Skärholmen genom stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, dels en riktningsgivare och markör för stadsdelen på långt avstånd.

Den berörda fastigheten är Måsholmen 21, del av Skärholmens gymnasium invid Bredholmstorget. En av gymnasiebyggnaderna som idag innehåller lokaler för ett yrkesgymnasium, planeras att tas ur bruk och rivas. Detaljplaneförslaget syftar till att studera och föreslå ny lämplig bebyggelse på platsen.

Tidplan

  • Planarbetet inleddes under hösten 2017.
  • Samråd 21 november-19 december 2018.
  • Granskning 5 juni-3 juli 2019.
  • Antagande av detaljplan 12 december 2019.
  • Laga kraft 11 januari 2020. 
  • Rivningsarbeten utfördes under vår och sommar, 2021
  • Byggstart hösten 2021.

Stockholmshem är byggaktör

Byggaktör är AB Stockholmshem. Medsökande är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som innehar tomträtten Måsholmen 21.

Stockholmshems webbplats för projektet:
stockholmshem.se/bredholmstorget

Bilder i samrådsförslag

Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Norra fasaden sett från Bredholmstorget, Söderberg Söderberg
Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Norra fasaden och gymnasiet sett från Bredholmstorget, Söderberg Söderberg

Vill du veta mer om projektet?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad