Projekt Genomfört

Omvandling av industribyggnader i Hammarby sjöstad

Hammarby Sjöstad

Med utvecklingen av kvarteret Påsen och Godsvagnen omvandlas några av de sista industribyggnaderna i Hammarby Sjöstad till bostäder, centrum och skola. En ny park kommer också att anläggas i området.

Projektfakta

Kontor och lager blir bostäder

Enligt förslaget för delar av kvarteren Påsen och Godsvagnen ändras användningen från kontors- och lagerändamål till i huvudsak bostäder. Totalt omfattar förslaget cirka 750 nya bostadsrättslägenheter, två nya förskolor med sammanlagt cirka tio nya avdelningar och kommersiella lokaler.

Merparten av marken är privatägd. En mindre del förutsätts förvärvas från staden. Staden anvisar mark för 125 lägenheter i det här förslaget.

Överenskommelser har träffats med följande parter:

  • Skanska och Ikano äger tomträtten Påsen 8.
  • Exploatering AB (Skanska och Ikano) äger fastigheten Påsen 10. Överenskommelsen innehåller bland annat överlåtelse av mark till staden och reglering av gatukostnader. Kvarteret Påsen kommer efter utbyggnaden att innehålla 378 lägenheter, en förskola med cirka fem avdelningar samt kommersiella lokaler.
  • The Village Sthlm AB (Skanska och Areim) äger fastigheten Godsvagnen 10. För att få en ändamålsenlig fastighetsindelning säljer staden en mindre del av gatufastigheten Hammarbyhöjden 1:1 till bolaget. Den utökande fastigheten kommer efter utbyggnaden att innehålla 372 lägenheter och en förskola med cirka fem avdelningar.

Bakgrund

Hammarby Sjöstad är i huvudsak utbyggd enligt ett detaljplaneprogram från 1996. Det övergripande målet är att omvandla det före detta hamn- och industriområdet till framför allt bostadsändamål. Kvarteren på ömse sidor om Virkesvägen i områdets södra del har i det ursprungliga programmet förutsatts kvarbli som arbetsområde.

Några av fastigheterna i kvarteret Påsen och Godsvagnen är dock lågt utnyttjade och har under senare år förvärvats av bygg- och fastighetsbolag i syfte att omvandlas till i huvudsak bostadskvarter.

Fullmäktige antog den 25 januari 2016 detaljplan för del av kvarteret Påsen och Godsvagnen med mera i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2011-19218-54 (utl. 2016:4). Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder, förskolor och centrumändamål.

Tidplan

Projektet färdigställdes 2021.

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Gullström

Projektledare, exploateringskontoret

Rolf Lundqvist

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad